DSpace Repository

İmgeleme çalışmasının voleybol branşındaki performans sporcularında beceri gelişimine etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bülent Ağbuğa
dc.contributor.author Elçi, Gürkan
dc.date.accessioned 2015-07-14T07:32:04Z
dc.date.available 2015-07-14T07:32:04Z
dc.date.issued 2014-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/546
dc.description.abstract Ocak 2014, 51 Sayfa Bu araştırmanın amacı sekiz haftalık imgeleme çalışmasının 15 – 18 yaş aralığında voleybol branşındaki sporcularda beceri gelişimine etkisinin belirlenmesidir. Araştırmaya Bartın ilindeki voleybol branşından 66 sporcu ( yaş=16.27±0.90) katılmıştır. Sporcular dört farklı gruba spor yaşları dikkate alınarak gruplandırılmıştır. 16 sporcu “Kontrol Grubu”, 17 sporcu “İmgeleme Grubu”, 16 sporcu “Uygulama Grubu” ve 17 sporcu ise “İmgeleme & Uygulama Grubu” şeklinde dağılmışlardır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Voleybol Tenis Servis Gözlem Tablosu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın desenini ön test – son test kontrol grubu deseni oluşturmaktadır. Sporcular sekiz haftalık çalışmaya başlamadan önce tenis servis becerileri videoya çekilerek alanında uzman üç farklı voleybol antrenörüne izletilerek 1 (çok kötü) ile 5 (çok iyi) aralığında puanlaması istenmiştir. Sekiz haftalık çalışma sonucunda son testleri videoya alınarak tekrar aynı antrenörlere izletilmiş ve sporcuların durumları tespit edilmiştir. Gözlem tablosunun toplam puan ortalamaları kullanılarak sporcuların ait oldukları gruplara göre çözümlemelerinde tanımlayıcı istatistiklerden frekans, ortalama ve standart sapma analizleri, vardamsal istatistiklerden ise Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA Testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sporcuların gruplar arası ve gruplar içindeki ön test ve son test ölçümlerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Grup ayrımına bakılmaksızın sporcuların ön test ve son testlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak imgeleme çalışmasının 15 – 18 yaş aralığındaki sporculardaki beceri düzeylerinde gelişme gözlemlendiği fakat diğer uygulamalara göre anlamlı düzeyde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. The aim of this study is to, determine the effects of eight weeks imagery practice to skills development for 15 – 18 years Volleyball Players. 66 athletes ( age=16.27±0.90) participated in this survey in Bartın City. Athletes are grouped into four different groups according to their age of sport. Athletes were classified as groups; 16 athletes as “Control Group”, 17 athletes as “Imagery Group”, 16 athletes as “Training Group” and 17 athletes as “Imagery & Training Group”. “The Observation Table of Tennis Serve” prepared by the researchers was used as a data collection tool. The pattern of the study is pre-test – post-test, control group. The athletes, before the starting eight weeks imagery practice, recorded their tennis serve videos. Recordings were watched by 3 different volleyball trainers to score in the range of “1” to “5” points. At the end of the eight weeks period of imagery practice, post-tests were recorded and were watched by the same trainers to score and they determined their skills. Athletes belong to the groups solutions for the total score means of observation tables using descriptive statistics, frequency, mean and standard deviation analysis, inferential statistics, the One-Way Analysis of Variance and The ANOVA of Repeated Measures tests were used. According to research results, athletes of pre-test and post-test measurements weren’t found significant difference between groups and in the groups. The regardless of groups separation was a significant difference pre-test and post-tests of athletes. As a result, practice of imagery practice for the age of between 15-18, development observed but it doesn’t according to the other practice. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İmgeleme Çalışması, Voleybol Tenis Servis, Zihinsel Antrenman en_US
dc.subject Imagery Practice, Volleyball Tennis Serve, Mental Training. en_US
dc.title İmgeleme çalışmasının voleybol branşındaki performans sporcularında beceri gelişimine etkisinin incelenmesi en_US
dc.title.alternative İnvestigate the effects of imagery practice to skills development for the branch of volleyball players en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record