DSpace Repository

p-Bromofenilglioksim ve türevlerinin, asitlik ve sıvı-sıvı ekstraksiyon denge sabitlerinin bulunması

Show simple item record

dc.contributor.author Karapınar, Emin
dc.date.accessioned 2014-10-23T12:25:49Z
dc.date.available 2014-10-23T12:25:49Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/52
dc.description.abstract Bu çalışmada, analitik amaçlarla kullanılabilir olan bazı glioksim türevlerinin susuz ortamda potansiyometrik titrasyon yöntemiyle asitlik sabitleri tayini her bir oksimin, azot atmosferinde ve 25oC de 2-propanoldaki 1x10-3 M çözeltileri kullanılarak, titrant olarak da tetrabütilamonyumhidroksitin 2-propanoldaki 0.05 N çözeltisi kullanılarak, oksimlerin yarı nötralizasyon noktalarına gelen pH değerleri bu bileşiklere ait pKa değeri olarak bulundu. Oksimlerin değişik pH’larda su ile karışmayan çözücü olarak diklormetan ve metal tuzları olarak pikratlar seçilip, solvent ekstraksiyon deneyleri yapılarak ekstraksiyon denge sabiti spektroskopik olarak belirlendi. Ayrıca metaller ile % ekstraksiyon değişimi, pH-log D ve kompleks oluşum stokiyometrisi incelendi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the acidity constants of some glyoxime derivatives, which could be used for analytical purposes, were determined with the potentiometric titration method, in non-aqueous media using 1x10-3M solutions of each oxime in 2-propanol and the 0.05 N solution of tetrabuthylammoniumhydroxide in 2-propanol as the titrant under nitrogen atmosphere and in 25 oC. The pH values of the oximes corresponding to the semi neutralization points were determined as the pKa constants. The distribution coefficients of the oximes were determined spectroscopically by performing solvent extraction experiments in which dichloromethane was chosen as the immiscible solvent with water and picrates were chosen as metal salts.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries BSP;2008 BSP 015
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Oksim
dc.subject Sıvı-sıvı Ekstraksiyonu
dc.subject Potansiyometrik Titrasyon
dc.subject Asitlik Sabiti
dc.subject Oximes
dc.subject Liquid-liquid Extraction
dc.subject Potentiometric Titration
dc.subject Acidity Ionization Constant
dc.title p-Bromofenilglioksim ve türevlerinin, asitlik ve sıvı-sıvı ekstraksiyon denge sabitlerinin bulunması tr_TR
dc.title.alternative The investigation of acidity and liquid-liquid extraction equilubrium constant of p-bromophenylglyoxime and their derivatives tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Nazan Karapınar tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record