DSpace Repository

Lehçe öğrenimi ve psikolinguistik kuram

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baytok, Aysel
dc.contributor.author Khismatullin, Danis
dc.date.accessioned 2022-12-07T08:08:42Z
dc.date.available 2022-12-07T08:08:42Z
dc.date.issued 2022-10
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45864
dc.description.abstract Günümüzün antroposentrik paradigması (insan merkezli değerler dizisi), insan merkezli bilim dallarının disiplinlerarası bağlantılarını keşfeden çeşitli bilim alanlarında yeni bir temel araştırma yönüdür. Bu paradigma içinde psikolinguistik, dili insan zihninin bir ürünü olarak inceler. Dolayısıyla dil/lehçe öğrenimi belli psikolojik kuramlara dayanmaktadır. Bu çalışma öncelikle Türk Lehçeleri öğreten öğretmenlere ve yine Türk Lehçeleri öğrenen öğrencilere yöneliktir. Türkiye’de bu konuda henüz kapsamlı çalışmalar bulunmadığından dolayı, tezde özellikle Rus ve Avrupa araştırmacılarının kaynakları kullanılmıştır. Bu çalışmanın önemi, Türkiye’de psikolinguistik konusunun geniş kitleler tarafından neredeyse hiç bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Tez çalışmasının amacı öncelikle Türkiye’deki dil araştırmacılarını çok ilgilendiren, psikolojiyi ve dilbilimi birleştiren ve disiplinerarası bir bilim dalı olarak bilinen psikolinguistiği tanıtmak ve Türkiye’de psikolinguistiğin gelişimine katkıda bulunmaktır. Çalışmanın hedefi psikolinguistik tekniklerin yardımıyla bir dil/lehçe öğrenme sistemi geliştirmek ve böylece öğrencilerin dil/lehçe öğrenme performanslarını yükseltmektir.Tezin ilk bölümü psikolinguistik kavramını tanıtmaktadır. Bunun yanı sıra psikolinguistiğin tarihi, yapısı, araştırmacıları ve temel kavramları hakkında bilgi verilmektedir.Çalışmanın ikinci bölümü dilin ontogenezi ile ilgilidir. Bu bölümde çocuklarda ve yetişkinlerde dil öğrenimi ve edinimi sürecinin özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmakta ve dil öğreniminin en yaygın modellerinden bazıları tanıtılmaktadır. Bu bölümde ayrıca poliglotların dil öğrenme deneyimi örneklerle incelenmekte ve poliglotların bazılarının kısa biyografileri verilmektedir.Üçüncü bölümde dillerin/lehçelerin çalışılmasını ve özümsenmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış çeşitli psikolinguistiksel teknikler ele alınmaktadır. Bu teknikler NLP’ye ve poliglotların ve yabancı dil öğretmenlerinin deneyimlerine dayanmaktadır. en_US
dc.description.abstract Today, the anthropocentric paradigm is a new direction of fundamental research in various fields of science that explores the interdisciplinary connections of person-centered disciplines. Within this paradigm, psycholinguistics studies language as a product of the human mind. Therefore, language/dialect learning is based on certain psychological theories. This study is primarily aimed at teachers and students studying Turkish Dialects.Since there is no comprehensive research on this subject in Turkey, the sources of Russian and European researchers are used in the dissertation. The importance of this study stems from the fact that the subject of psycholinguistics and psycholinguistic research in Turkey is almost unknown to a large mass of people. The aim of the dissertation study is to introduce / review psycholinguistics, which is known as an interdisciplinary science that combines psychology and linguistics, which is of great interest to language researchers in Turkey, and to contribute to the development of psycholinguistics in Turkey. The aim of the study is to develop a language/dialect learning system with the help of psycholinguistic techniques and thus to increase the language/dialect learning performance of the students.The first part of the dissertation introduces the concept of psycholinguistics. In addition, information is given about the history, structure, researchers and basic concepts of psycholinguistics.The second part of the study is about the ontogenesis of language. The features of the language learning and acquisition process in children and adults are discussed in detail; Some of the most common models of language learning are introduced. The language learning experience of the polyglots is examined with examples and a brief biography of some of the polyglots is given.The third section discusses various psycholinguistic techniques designed to facilitate the study and aquisition of languages/dialects. These techniques are based on NLP, the experience of polyglots and foreign language teachers. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Lehçe öğrenimi ve psikolinguistik kuram en_US
dc.title.alternative Dialects Learning and Psycholinguistic Theory en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record