DSpace Repository

Türkiye’de zamana dayalı eksik istihdam ve yetersiz istihdam: Denizli ilinde nitel bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kumaş, Handan
dc.contributor.author Tartılacı, Halil İbrahim
dc.date.accessioned 2022-11-21T13:21:33Z
dc.date.available 2022-11-21T13:21:33Z
dc.date.issued 2022-06
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45840
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, zamana dayalı eksik istihdam ve yetersiz istihdamın Türkiye’deki görünümünü incelemektir. Çalışmanın sorusu, eksik istihdamın, bireyin istihdam koşullarını nasıl etkilediğidir. Amaç ve sorusu doğrultusunda çalışma, kuram ve uygulama olmak üzere iki bölümünden oluşturulmuştur. Yazın taraması yöntemine dayalı kuram bölümü; eksik istihdamın türlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının incelendiği birinci bölüm ve eksik istihdam göstergelerinin gelişmişlik düzeyine göre belirlenen ülke örnekleri ve Türkiye açısından incelendiği ikinci bölümden oluşmaktadır. Uygulama bölümü, fenomenolojik yaklaşım temelinde durum tespitinin yapıldığı, nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Nitel araştırma, ‘Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne kayıtlı 20 katılımcı ile yüz-yüze, yarı-yapılandırılmış soru formu üzerinden derilenmesine görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Alan araştırması ile elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir.Katılımcıların on dokuzu yetersiz istihdam, biri zamana dayalı eksik istihdam edilen olarak çalışmış veya çalışmaktadır. Katılımcıların çoğunun, eksik istihdam kavramını daha önce duymadığı, on üç katılımcının ise eksik istihdam durumlarının farkında olmadığı gözlenmiştir. Katılımcıların tamamı, eksik istihdamın farklı boyutları ile olumsuz sonuçlarını yaşadığını ifade etmiştir: En fazla tekrar edilen olumsuz sonuç, on beş kişi ile beşeri sermayeden yararlanamama ve beşeri sermaye kaybıdır. en_US
dc.description.abstract The aim of the study is to examine apperance of the time-based underemployment and the inadequate employment in Turkiye. The main question of the study is how underemployment affects the employment conditions of the individual.In accordance with its purpose and question, the study is composed of two parts: theory and practice. Theory section based on literature review method; It consists of the first part, in which the types, causes and consequences of underemployment are examined, and the second part in which the indicators of underemployment are analyzed in terms according to their level of development of country examples and the case of Turkiye. The practice section is based on the qualitative research method, in which due diligence is carried out on the basis of the phenomenological approach. The qualitative research was carried out using face-to-face, in-depth interview technique over a semi-structured questionnaire with 20 participants registered in the “Denizli Provincial Directorate of Labour and Employment Agency”. The data obtained from the field research were analyzed with the content analysis technique.Nineteen people of participants worked/are working as inadequate employed, one person worked/is working as time-related underemployed. It was observed that most of the participants had not heard of the concept of underemployment before and thirteen participants were not aware of their underemployment. All of the participants stated they experienced different aspects and negative consequences of underemployment. The most repeated negative result is the inability to benefit from human capital with fifteen people and the loss of human capital. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İstihdam en_US
dc.subject Eksik İstihdam en_US
dc.subject Yetersiz İstihdam en_US
dc.subject Zamana Dayalı Eksik İstihdam en_US
dc.subject Nitel Araştırma en_US
dc.subject Employment en_US
dc.subject Underemployment en_US
dc.subject Inadequate Employment en_US
dc.subject Time- Related Underemployment en_US
dc.subject Qualitative Research en_US
dc.title Türkiye’de zamana dayalı eksik istihdam ve yetersiz istihdam: Denizli ilinde nitel bir araştırma en_US
dc.title.alternative Time-related underemployment and inadequate employment in Turkey: A qualitive research in Denizli province en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record