DSpace Repository

Okul yöneticilerinin iletişim yeterliliklerine ilişkin öğretmen görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yitik, Sevgi
dc.contributor.editor Kanmaz, Ahmet
dc.date.accessioned 2022-07-07T07:45:00Z
dc.date.available 2022-07-07T07:45:00Z
dc.date.issued 2022-06
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/45548
dc.description.abstract Bu araştırmada, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, öğretmenlerin bu konudaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemini, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında Denizli ili Merkezefendi ilçesinde bulunan resmi okullarda görev yapan 210 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, Özmen ve Yörük(2007) tarafından geliştirilen ‘’ Okul Yöneticilerinin İletişim Sürecindeki Etkililiği Ölçeği’’ ile Penley ve Gould tarafından geliştirilen ve Ergün ve Çelik(2019) tarafından Türkçeye çevrilen ‘’ Örgütsel Bağlılık Ölçeği’’ kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 yazılımı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntemlerinden aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde kullanılmış, demografik değişkenlerine ilişkin karşılaştırmalarda da t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca uygulanan iki ölçek puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson momentler çarpımı korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin yöneticilerinin iletişim yeterliklerine sahip olduklarını düşündükleri ve örgütsel bağlılıklarının ahlaki bağlılık boyutunda yüksek düzeyde, zoraki bağlılık boyutunda ise çok düşük düzeyde bağlılık gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin iletişim etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri ile cinsiyetleri ve yaşları arasında fark görülmezken, eğitim düzeyi, kıdem, bulunduğu okulda çalışma süresi, çalıştığı okul türü değişkenleri arasında farklılıklar görülmüştür. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile eğitim düzeyi ve çalışılan okul türü değişkenleri arasında fark görülmemiştir. Ancak öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri cinsiyet, kıdem, yaş, çalışma süresi değişkenlerine göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca araştırma sonucunda okul yöneticilerinin iletişim yeterlikleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Okul Yöneticisi en_US
dc.subject İletişim Yeterlikleri en_US
dc.subject Örgütsel Bağlılık en_US
dc.title Okul yöneticilerinin iletişim yeterliliklerine ilişkin öğretmen görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi en_US
dc.type Report en_US
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record