DSpace Repository

Intravenous paracetamol versus oral tramadol for pain control during shockwave lithotripsy: a prospective randomized comparative study

Show simple item record

dc.contributor.author Bolat, Deniz
dc.contributor.author Yılmaz, Saadettin
dc.contributor.author Erbay, Hakan
dc.contributor.author Fidan, Sadık
dc.contributor.author Tuncay, Ömer Levent
dc.date.accessioned 2022-05-23T12:56:59Z
dc.date.available 2022-05-23T12:56:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/45431
dc.description.abstract Amaç: Şok dalga litotripsi (SWL) üriner sistem taş hastalığının tedavisinde kolay, etkili ve minimal invaziv bir tedavi seçeneğidir. Bununla beraber, SWL işlemi sırasında hastanın duyduğu ağrı bu tedavi seçeneğini kısıtlayan en önemli faktördür. SWL işlemi sırasındaki ağrının kontrolü için intravenöz (IV) parasetamol ile oral (tablet) tramadolün etkinliğini ve yan etkilerini karşılaştırdık. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif randomize karşılaştırmalı çalışmaya SWL tedavisi endikasyonu olan 54 hasta dahil edildi. Grup I (n:28)' deki hastalara 1 g IV parasetamol infüzyonu uygulanırken grup II (n:26)' deki hastalara 100 mg oral tramadol verildi. Ağrı düzeyi 10'luk vizüel analog skala (VAS) ile ölçüldü. Ek analjezi gereksinimi olduğunda 1 mg/kg dozunda intramüsküler petidin (meperidin) uygulandı. Bulgular: Litotripsi işlemi sırasında 5, 10, 15, 30 ve 40. Dakikalardaki ortalama VAS skorları grup I'deki hastalarda grup II'deki hastalara kıyasla anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla, P=0.011, P=0.009, P=0.001, P=0.000, P=0.000). Ek analjezik gereksinimi, daha fazla şok dalgası- na ve voltaja maruz kalan grup I'deki hastalarda grup II'dekilerden daha fazlaydı. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P=0.199). Sonuç: Bu çalışma SWL işlemi sırasında IV parasetamol ile oral tramadolün analjezik etkinliğini karşılaştıran literatürdeki ilk araştırmadır. IV parasetamol, minimal yan etki ile oral tramadolden daha iyi analjezik etkinlik göstermektedir. Bununla birlikte daha fazla şok dalgası ve daha yüksek voltaj uygulanacak hastalarda az da olsa ek analjezik ihtiyacı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Analgesia tr_TR
dc.subject extracorporal shockwave lithotripsy tr_TR
dc.subject paracetamol tr_TR
dc.subject tramadol tr_TR
dc.subject pain tr_TR
dc.subject Analjezi tr_TR
dc.subject vücut dışı şok dalga litotripsi tr_TR
dc.subject parasetamol tr_TR
dc.subject tramadol tr_TR
dc.subject ağrı tr_TR
dc.title Intravenous paracetamol versus oral tramadol for pain control during shockwave lithotripsy: a prospective randomized comparative study tr_TR
dc.title.alternative Şok dalga litotripsi sırasındaki ağrı kontrolünde intravenöz parasetamole karşın oral tramadol: prospektif, randomize, karşılaştırmalı çalışma tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.identifier.volume 11 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 16 tr_TR
dc.identifier.endpage 23 tr_TR
dc.source.title Yeni Üroloji Dergisi tr_TR
dc.relation.publicationCategory Ulusal Hakemli Dergi tr_TR
dc.identifier.index TRDizin tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record