DSpace Repository

Toplumun Sığınmacı Bireylerle İlgili Sosyal Mesafe ve Kaygı Durumlarının Belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Taşdemir Yiğitoğlu, Gülay
dc.contributor.author Kıray Vural, Bilgin
dc.date.accessioned 2022-05-17T12:40:50Z
dc.date.available 2022-05-17T12:40:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 2528-9527
dc.identifier.issn 2528-9535
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/44408
dc.identifier.uri https://doi.org/10.26466/opus.545074
dc.description.abstract Bu çalışma toplumun sığınmacı bireylerle ilgili sosyal mesafe ve kaygı durumlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Denizli’de yaşayan 18 yaş ve üzeri bireyler oluşturmuştur. Örnekleme yöntemlerinden gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada sosyodemografik değişkenleri ölçen veri toplama formu, Gruplararası Kaygı Ölçeği (GKÖ) ve Sosyal Mesafe Ölçeği (SMÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; verilerinin sayı ve yüzde dağılımları, Student t testi, Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 1709 kişi oluşturmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%83.5) kendisini Türk olarak, geriye kalanların da (%16.5) Çerkez, Çeçen, Kürt, Boşnak, Muhacir, Laz, Arap olarak ifade ettiği belirlenmiştir. GKÖ incelendiğinde, kadınların erkeklere, kendisini Türk olarak ifade edenlerin diğer etnik kökenden olanlara oranla daha kaygılı oldukları belirlenmiş olup, istatistiksel olarak farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). SMÖ incelendiğinde ise; kadınların, ilköğretim ve orta öğretim mezunlarının ve kendisini Türk olarak ifade edenlerin sığınmacılara daha mesafeli oldukları belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca bireylerin GKÖ ve SMÖ puan ortalamaları arasında orta düzeyde, doğru yönde ve pozitif bir ilişkinin olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir (r=.60, p< .01). Araştırmaya katılan bireylerin, sığınmacılara yönelik duygu ve düşüncelerinin olumsuz, önyargılı ve ayrımcı eğilim içinde olduğu saptanmıştır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.relation.ispartof OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Toplumun Sığınmacı Bireylerle İlgili Sosyal Mesafe ve Kaygı Durumlarının Belirlenmesi en_US
dc.title.alternative Determination of Social Distance and Anxiety Situations of the Society about Asylum Seekers en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.volume 11 en_US
dc.identifier.issue 18 en_US
dc.identifier.startpage 1941 - 1969
dc.identifier.startpage 1941 en_US
dc.identifier.endpage 1969 en_US
dc.identifier.doi 10.26466/opus.545074
dc.relation.publicationcategory Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US
dc.identifier.trdizinid 384212 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record