DSpace Repository

Yöneticilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin liderlik davranışlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Bozyiğit, Elif
dc.contributor.author Sartık, Şaban
dc.date.accessioned 2019-07-11T13:29:50Z
dc.date.available 2019-07-11T13:29:50Z
dc.date.issued 2018-10-14
dc.identifier.citation Bozyiğit, E. & Sartık, Ş. (2018). Yöneticilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin liderlik davranışlarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 47-59. en_US
dc.identifier.issn 1302-2040
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3970
dc.description.abstract The purpose of this research is to examine the leadership behaviors of university students who may be manager when they graduate. The sample of the research consists of 280 students (152 men, 128 women) who have undergraduate studies in four different departments (Sports Management, Business Administration, Politics and Public Administration and Labor Economics and Industrial Relations) related to management sciences. In this study, “Personal Information Form” was created in order to learn the characteristics of the participants such as gender, age, department and period of education. The Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ), which was adapted to Turkish by Atar and Özbek (2009), was used as a data collection tool. The results were interpreted at a level of significance of .05 in the 95% confidence interval. The Cronbach's Alpha value calculated for this study was found to be .74. The mean score of the students taken from the scale are as follows: 3.83 in the dimension of initiating structure and 3.74 in the dimension of consideration. There was no statistically significant difference between scores obtained from the dimensions of initiating structure and consideration and gender, age groups and duration of education. There was no significant difference between the department and the level of initiating structure, but there was a significant difference between the level of consideration and the department en_US
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı mezun olunduğunda yönetici olabilecek üniversite öğrencilerinin liderlik davranışlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemi yönetim bilimleriyle ilgili dört farklı bölümde (Spor Yöneticiliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) lisans öğrenimi gören 152 erkek, 128 kadın, toplam 280 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, katılımcıların cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim süresi gibi özelliklerini öğrenmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak Atar ve Özbek (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Liderlik Davranışlarını Betimleme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında .05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Ölçeğin bu araştırma için hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri .74 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin liderlik davranışlarını betimle ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları yapıyı kurma boyutunda 3.83 ve anlayış gösterme boyutunda 3.74’tür. Ölçekte bulunan yapıyı kurma ve anlayış gösterme boyutlarından alınan puanlar ile cinsiyet, yaş grupları ve öğrenim süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin bölümleri ile yapıyı kurma düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamış ancak anlayış gösterme düzeyleri ile bölüm arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.relation.ispartof Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Leadership Behavior, en_US
dc.subject Manager, en_US
dc.subject University Studen en_US
dc.subject Liderlik davranışı en_US
dc.subject Yönetici en_US
dc.subject Üniversite öğrencisi en_US
dc.title Yöneticilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin liderlik davranışlarının incelenmesi en_US
dc.title.alternative Examination of leadership behaviors of university students who may be managers when they graduate en_US
dc.type Article en_US
dc.identifier.volume 20 en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 47 en_US
dc.identifier.endpage 59 en_US
dc.authorid 0000-0001-9557-6106
dc.relation.publicationcategory Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record