DSpace Repository

Öğretmenlerin okullarındaki iklime ilişkin algıları

Show simple item record

dc.contributor.author İlkin, Ayşegül
dc.date.accessioned 2022-01-19T14:04:35Z
dc.date.available 2022-01-19T14:04:35Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38946
dc.description.abstract Bu araştırmada, Denizli ili Pamukkale ilçesindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okul iklimi algıları ve bu algıların kişisel değişkenlere göre farklılaşma durumu araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2020–2021 eğitim-öğretim yılında Denizli ili Pamukkale ilçesindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenlerden “Seçkisiz örnekleme” yöntemiyle seçilen 300 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olarak “Okul İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin okullarındaki iklime ilişkin algılarının genel olarak olumlu olduğu, alt boyutlar incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip boyutun demokratiklik ve adanma; en düşük ortalamaya sahip boyutun samimiyet olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin okullarındaki iklime ilişkin algıları medeni durum, cinsiyet ve eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir. Kıdem ve yaş değişkenlerinde tüm boyutlarda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Okulda çalışılan süre değişkeninde ise liderlik ve etkileşim boyutu hariç diğer boyutlarda anlamlı farklılıklar görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul iklimi tr_TR
dc.subject öğretmenler tr_TR
dc.subject okul tr_TR
dc.title Öğretmenlerin okullarındaki iklime ilişkin algıları tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Ordu, Aydan tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record