DSpace Repository

Türkiye'de kalkınma ajanslarında çalışan personelin kalkınmaya bakış açısının sosyolojik açıdan değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kaptaner, Harun
dc.date.accessioned 2021-08-03T06:07:53Z
dc.date.available 2021-08-03T06:07:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38597
dc.description.abstract Bu çalışmada bölgesel kalkınma ajansı personelinin kalkınmaya yönelik algısının oluşmasında bölgesel kalkınma ajansında çalışıyor olmasının nasıl bir etkiye sahip olduğu üzerinden kalkınma ile zihniyet arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar, 26 “düzey 2” bölge kalkınma ajansında çalışan 45 personel ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşme sonuçları ile sınırlıdır. Araştırmanın amacı Türkiye’de kalkınmada bölgesel ölçekte son on yıldır kayda değer çalışmalar yürütmüş “düzey 2” bölge kalkınma ajansları çalışanlarının iktisadi zihniyet anlam evrenini sosyolojik olarak analiz etmektir. Araştırmada, yorumlayıcı sosyoloji yöntemi benimsenmiştir. Araştırma metodoloji, alan yazın, araştırma verilerinin analizi ve yorumlanması olmak üzere altı ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde araştırmanın metodolojisi başlığı altında araştırmanın konusu, önemi, amacı, problem cümleleri, alanyazın tanıtımı ve metodu ele alınırken, ikinci bölümünde kavramsal ve kuramsal çerçeve, üçüncü bölümünde Türk sosyolojisinde kalkınmaya ilişkin görüşler, dördüncü bölümünde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalkınma zihniyetinin gelişimi, beşinci bölümünde bölgesel kalkınma ajansları başlığı altında bölgesel kalkınma ajansları ve kuruluş gayeleri, altıncı bölümünde ise araştırmanın problem cümlelerine yanıt niteliğindeki bulgulara yer verilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre çalışmada, bölgesel kalkınma ajanslarının habitusunun ajans personeline çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdığı ancak kamuda hâkim olan otoriter ve ataerkil toplumsal zihniyet unsurlarının bu alan içinde yer alan habitusu şekillendirdiği anlaşılmıştır. Ayrıca bulgularda her toplumun kendisine özgün iktisadi bir zihniyetinin olduğu ve bireylerin toplumun iktisadi zihniyetine göre hareket ettiği ve bireylerin hayat tarzının iktisadi zihniyete göre şekillendiği ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the relationship between development and mentality was evaluated based on the effect of working in the regional development agency on the formation of the perception of the staff of the regional development agency towards development. The findings of the research are limited to the results of in-depth interviews conducted with 45 staff working in 26 “level 2” regional development agencies. The purpose of the research is to sociologically analyze the economic mentality meaning universe of the "level 2" regional development agency employees who have carried out significant studies on a regional scale in development in Turkey for the last ten years. In the research, the interpretive sociology method have been adopted. The research consists of six main sections: methodology, literature, analysis and interpretation of research data. In the first chapter of the study, under the title of the methodology of the research; the subject, importance and purpose of the study, problem sentences, introduction of the literature and methodolgy of the study are discussed. While the conceptual and theoretical framework is discussed in the second chapter, in the third chapter, views on development in Turkish sociology, and in the fourth chapter, the development of the development mentality from the Ottoman Empire to the Republic is presented. In the fifth chapter, regional development agencies and their establishment goals are given under the heading of regional development agencies, and in the sixth chapter, the findings are given in response to the problem sentences of the research. According to the findings obtained as a result of the analysis, it has been understood that the habitus of the regional development agencies gives the agency personnel a multidimensional perspective, but the authoritarian and patriarchal social mentality elements prevalent in the public shaped the habitus in this field. In addition, the findings has revealed that every society has a unique economic mentality, individuals act according to the economic mentality of the society, and individuals' lifestyles are shaped according to the economic mentality. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kalkınma tr_TR
dc.subject İktisadi Zihniyet tr_TR
dc.subject Socius tr_TR
dc.subject Habitus tr_TR
dc.subject Kalkınma Ajansı tr_TR
dc.subject İnsani Kalkınma tr_TR
dc.subject Development tr_TR
dc.subject Economic Mindset tr_TR
dc.subject Socius tr_TR
dc.subject Development Agency tr_TR
dc.subject Human Development tr_TR
dc.title Türkiye'de kalkınma ajanslarında çalışan personelin kalkınmaya bakış açısının sosyolojik açıdan değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Sociological assessment of the personnel working in development agencies in turkey tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.name Erdoğan, Türkan tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-6880-8693 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record