DSpace Repository

Development of L2 oral proficiency through video-based shadowing practices

Show simple item record

dc.contributor.author Mıcık, Sultan
dc.date.accessioned 2021-03-12T07:58:11Z
dc.date.available 2021-03-12T07:58:11Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38421
dc.description This study was supported by the Scientific Research Coordination Unit (BAP) of Pamukkale University under the project number 2019EĞBE007. tr_TR
dc.description.abstract In Turkey, learners generally do not have enough opportunities to practice L2 oral skills out of the classroom. Although English pronunciation instruction is integrated into the 9th – 12th grade English curriculum in Turkey, it is known that English teachers ignore teaching pronunciation, especially the suprasegmental features of English language. Thus, the present study investigated the effect of shadowing on improving oral proficiency and pronunciation in terms of comprehensibility, pronunciation, intonation, and speech rate. Shadowing was utilized as a focus of investigation of the speech features in the current study. Participants of the study were 56 freshmen studying at an English language teaching program of a public university. Participants were randomly assigned to an experimental and a control group to measure the effect of video-based shadowing on L2 learners’ speech features by comparing both groups’ improvements. Before and after the shadowing intervention both experimental and control group were asked to read aloud the same passage as pre- and post-test, which was recorded. Participants of experimental group carried out 11 shadowing tasks bi-weekly and e-mailed their recordings to their instructor to receive feedback for each shadowing task. The duration of the study was two academic terms. There were three data collection instruments to investigate the research questions: rater forms, a survey, and a semi-structured interview. The language assessment forms including 104 pre- and post-read-aloud performances were rated online through a 7-point Likert scale by four native speakers of English. The results of the ratings were analyzed through ANOVAs. The data of the survey were analyzed through the frequency of the participants' answers to 5-point Likert scale. Moreover, the interview data were analyzed through content analysis.The descriptive statistics related to the language assessment forms revealed that the experimental group participants demonstrated little increase in their comprehensibility, intonation, speech rate ratings but not in pronunciation of individual sounds through shadowing practices. However, the pre- and post-test differences were not found to be statistically significant in the ANOVA analysis, regardless of the group. The results of the survey and the interviews revealed that participants of the experimental group believed that shadowing helps enhance pronunciation. Furthermore, the results of the interview and the survey illustrated that participants had a positive attitude towards shadowing. However, while more than half of the participants' responses expressed shadowing was fun, less than half of the responses reported that shadowing was time-consuming and almost boring. tr_TR
dc.description.abstract Türkiye’de öğrenciler genellikle sınıf dışında yeterli derecede ikinci dil konuşma becerileri pratiği yapma fırsatına sahip değildir. İngilizce telaffuz öğretimi 9-12. sınıf İngilizce eğitim programına entegre edilmiş olmasına rağmen, İngilizce öğretmenlerinin telaffuz eğitimini ihmal ettiği bilinmektedir. Bu sebeple bu çalışmada bir konuşma ve telaffuz etkinliği olan gölgelemenin ikinci dilde anlaşılırlık, telaffuz, tonlama ve konuşma hızı açısından konuşma yeterliliği üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Gölgeleme bu çalışmada konuşma özelliklerini inceleme odağı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinde İngiliz dili eğitimi okuyan 56 birinci sınıf öğrencisidir. Katılımcılar video temelli gölgeleme alıştırmalarının ikinci dil öğrenenlerin konuşma özelliklerini geliştirmeleri üzerindeki etkisini ölçmek için deney ve kontrol grubu olarak rastgele belirlendiler. Gölgeleme uygulamasından önce ve sonra deney ve kontrol grubu katılımcılarından ön-test ve son-test olarak aynı paragrafı sesli okurken kendilerini kaydetmeleri istendi. Deney grubu katılımcıları iki haftada bir olmak üzere toplam 11 adet gölgeleme ödevi kaydını geri-dönüt almak üzere hocalarına e-posta olarak gönderdi. Gölgeleme ödevleri tamamlandıktan sonra kontrol ve deney grubu katılımcıları bireysel olarak aynı paragrafı okurken ses kaydı yapıldı. Deney grubu katılımcıları iki haftada bir olmak üzere 11 adet gölgeleme ödevi yaptılar ve her bir gölgeleme ödevine yönelik geri-dönüt almak amacıyla kayıtlarını hocalarına e-posta ile gönderdiler. Çalışma süresi güz ve bahar dönemi olmak üzere iki akademik dönem boyunca sürmüştür Çalışmanın araştırma sorularını araştırmak için, dil değerlendirme formu, bir anket ve öğrenci görüşmesi olmak üzere üç adet veri toplama aracı kullanıldı. Bu çalışmada 104 adet ön ve son test sesli okuma performansından oluşan dil değerlendirme formları, anadili İngilizce olan dört değerlendirici tarafından yedi puanlı Likert ölçeği aracılığıyla çevrimiçi olarak değerlendirildi. Dil değerlendirme formlarından elde edilen veriler ANOVA ile analiz edildi. Anket verileri, katılımcıların 5 puanlı Likert ölçeği üzerinden verdiği cevapların sıklığına bakılarak analiz edildi. Ayrıca öğrenci görüşme verileri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Dil değerlendirme formlarına ait betimleyici istatistikler, deney grubu katılımcılarının gölgeleme çalışması sonrasında ikinci dilde anlaşılırlık, tonlama ve konuşma hızı değerlendirmelerinin az miktarda artış olduğunu göstermiştir. Fakat ANOVA analizlerinde ne kontrol grubu ne de deney grubunun konuşma özelliklerinin ön-test son-test karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Anket ve katılımcı görüşmelerinin sonuçlarına göre katılımcılar gölgelemenin telaffuzu, tonlamayı geliştirmeye yardımcı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca görüşme ve anket sonuçları, katılımcıların gölgeleme tekniğine karşı olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir. Ancak görüşme sonuçlarında gölgelemeye karşı tutum olarak katılımcı cevaplarının yarısından fazlası gölgelemenin eğlenceli olduğunu ileri sürerken yarısından azı gölgelemenin zaman alan ve sıkıcı bir etkinlik olduğunu ifade etmişlerdir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject shadowing tr_TR
dc.subject speech features tr_TR
dc.subject intonation tr_TR
dc.subject second language learning tr_TR
dc.subject gölgeleme tr_TR
dc.subject konuşma özellikleri tr_TR
dc.subject tonlama tr_TR
dc.subject ikinci dil öğrenimi tr_TR
dc.title Development of L2 oral proficiency through video-based shadowing practices tr_TR
dc.title.alternative İkinci dilde sözel becerilerin video temelli gölgeleme uygulamalarıyla geliştirilmesi tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Rızaoğlu,Filiz tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record