DSpace Repository

Yenidoğan hiperbilirubinemisi ölçümünde total serum bilirubin ile transkutan ve bilicam yöntemlerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Karan Beyazıt, Zeynep
dc.date.accessioned 2021-03-02T13:08:28Z
dc.date.available 2021-03-02T13:08:28Z
dc.date.issued 2021-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38396
dc.description Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2019SABE020) tr_TR
dc.description.abstract Yenidoğanlarda indirek hiperbilirubinemi (İHB) komplikasyonlarının gelişmemesi için hızla tanılanması ve tedaviye başlanması gereklidir. Total serum bilirubin (TSB) İHB’nin tanısında kullanılan yöntemlerdendir ancak venöz kan alımının dezavantajları düşünüldüğünde İHB’yi tespit etmek için güvenilir noninvaziv yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu nedenle çalışma yenidoğan İHB ölçümünde referans yöntem olan TSB ile transkutan ve bilicam yöntemlerini karşılaştırmak amacıyla yürütülmüştür.Analitik tipte planlanan araştırma Denizli ilinde bulunan bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yürütülmüştür. Ailelerin gönüllü olduğu ve yazılı onam verdiği İHB açısından düşük, orta ve yüksek risk taşıyan ve fototerapi gerektiren doğum ağırlığı >1500 g, geç preterm ve term 70 (yetmiş) yenidoğan araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında İHB ölçümü için TSB, transkutan ve bilicam yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 25 paket programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak verilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile incelenmiştir. Normal dağılım gösteren sürekli veriler arasındaki ilişkiler Pearson; normal dağılım göstermeyen sürekli veriler arasındaki ilişkiler ise Spearman korelasyon analizleriyle incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,01 ve p<0,05 olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve araştırmanın yürütüleceği kurumdan izin alınmıştır. Araştırmaya dahil edilen yenidoğanların yaş ortalaması 4,15±1,93 gündür. Bunların %54,3’ü erkektir. Fototerapi öncesi TSB ve transkutan değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ve kuvvetli düzeyde ilişki mevcuttur (p=0.01; r=0,765). Fototerapi sonrası TSB ve transkutan değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki mevcuttur (p=0.01; r=0,61). Fototerapi öncesi TSB ve bilicam değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki mevcuttur (p=0.01; r=0,57). Fototerapi sonrası TSB ve bilicam değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde ve zayıf düzeyde ilişki mevcuttur (p=0.05; r=0,28). Araştırma TSB referans yöntem olarak alındığında transkutan ve bilicam yöntemlerinin İHB’yi tespit etmek için tarama amacıyla kullanılabileceğini göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract In order to prevent the development of indirect hyperbilirubinemia (IHB) complications in newborns, it should be diagnosed rapidly and treatment should be initiated. Total serum bilirubin (TSB) is one of the methods used in the diagnosis of IHB, but considering the disadvantages of venous blood intake, reliable noninvasive methods are needed to detect IHB. Therefore, the study was conducted to compare TSB, which is the reference method for neonatal IHB measurement, with the transcutaneous and bilicam methods. Analytical type planned research was conducted in a neonatal intensive care unit of a hospital in Denizli. The study included birth weight> 1500 g, late preterm and term 70 (seventy) newborns with low, moderate and high risk for IHB and requiring phototherapy, to whom the families volunteered and gave written consent. TSB, ranscutaneous and bilicam methods were used for the measurement of IHB in data collection. For comparison, the values obtained before and after the phototherapy initiation were recorded in the “Measurement Results Record Form”. In addition, "Neonatal Descriptive Information Form" was used in data collection. The data obtained from the study were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 25 package program. Continuous variables are given as mean ± standard deviation and categorical variables as numbers and percentages. The conformity of the data to normal distribution was examined with the Kolmogorov Smirnov test. Relationships between normally distributed continuous data Pearson; relationships between non-normally distributed continuous data were analyzed using Spearman correlation analysis. Statistical significance was evaluated as p <0.01 and p <0.05. In order to conduct the study, permission has been obtained from the Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee and the institution where the research will be conducted. The mean age of the newborns included in the study is 4.15 ± 1.93 days. 54.3% of them are men. There is a statistically significant positive and strong correlation between TSB and transcutaneous values before phototherapy (p = 0.01; r = 0.765). There is a statistically significant positive and moderate relationship between post-phototherapy TSB and transcutaneous values (p = 0.01; r = 0.61). There is a statistically significant positive and moderate relationship between TSB and bilicam values before phototherapy (p = 0.01; r = 0.57). There is a statistically significant positive and weak relationship between TSB and bilicam values after phototherapy (p = 0.05; r = 0.28). The research shows that when TSB is taken as a reference method, transcutaneous and bilicam methods can be used for screening to detect IHB. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hiperbilirubinemi tr_TR
dc.subject Transkutan tr_TR
dc.subject BiliCam tr_TR
dc.subject Yenidoğan tr_TR
dc.subject Hyperbilirubinemia tr_TR
dc.subject Transcutaneous tr_TR
dc.subject Newborn tr_TR
dc.title Yenidoğan hiperbilirubinemisi ölçümünde total serum bilirubin ile transkutan ve bilicam yöntemlerinin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of total serum bilirubin with transcutaneous and bilicam methods in the measurement of newborn hyperbilirubinemia tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Çetinkaya,Bengü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record