DSpace Repository

Matematik öğretmenlerinin etik uyumuna ilişkin ortaokul öğrencilerinin algıları

Show simple item record

dc.contributor.author Sezer, Ersan
dc.date.accessioned 2021-02-12T08:14:18Z
dc.date.available 2021-02-12T08:14:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38360
dc.description.abstract Bu çalışmada Denizli metropol ilçelerinde öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre matematik öğretmenlerinin etik uyum düzeyleri ve bunun öğrencilerin kişisel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçesindeki 8. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. “Tesadüfi örnekleme” yöntemiyle 4 ayrı okuldan 400 öğrenciye ulaşılarak veriler toplanmıştır. 8. Sınıfların matematik dersi öğretmenlerinin etik uyumuna ilişkin davranışlarına yönelik öğrencilerin algıları incelenmiş ve matematik öğretmenlerinin meslek etiğine; mesleki sorumluluk ve mesleki yeterlilik alt boyutlarıyla etik uyumunda genel olarak “Pek Çok” düzeyinde uyum gösterdikleri algısını taşıdıkları görülmüştür. Ortaokul matematik dersi öğretmenlerinin etik uyum düzeyine ilişkin öğrenci görüşlerinin cinsiyete göre analizinde mesleki sorumluluk alt boyutunda anlamlı farklılık görülmez iken mesleki yeterlilik ve etik uyumun genel olarak farklılık gösterdiği ve kız öğrencilerin ortalamalarının hem mesleki yeterlilik alt boyutunda hem de ölçeğin geneli için erkeklerden yüksek olduğu ve kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran matematik öğretmenlerinin mesleki etik ilke ve değerlere uyum konusunda daha yüksek düzeyde uyduklarını düşündükleri tespit edilmiştir. Ortaokul matematik dersi öğretmenlerinin etik uyum düzeyine ilişkin öğrenci görüşlerinin anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne iş durumu ve baba iş durumuna göre mesleki sorumluluk ve mesleki yeterlilik alt boyutlarında ve mesleki etiğe uyum genel itibariyle anlamlı farklılık görülmemiştir.Öğrencilerin ortaokul matematik dersi öğretmenlerinin etik uyumu düzeyine ilişkin görüşlerinin matematik dersini sevme durumuna göre; mesleki sorumluluk, mesleki yeterlilik alt boyutlarında ve Mesleki etiğe uyumlarıyla ilgili genel olarak matematik dersini “Severim” diye görüş bildirenlerle “Pek Sevmem” diye görüş bildirenler ile matematik dersini “Severim” diye görüş bildirenlerle “Hiç Sevmem” diye görüş bildirenler arasında olduğu görülürken matematik dersini “Pek Sevmem” diye görüş bildirenlerle “Hiç Sevmem” diye görüş bildiren öğrencilerin görüşlerinin benzer olduğu saptanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject etik uyum tr_TR
dc.subject öğretmen tr_TR
dc.subject öğrenci tr_TR
dc.title Matematik öğretmenlerinin etik uyumuna ilişkin ortaokul öğrencilerinin algıları tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Çelik, Kazım tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0001-7319-6567 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record