DSpace Repository

Öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığı ile iş doyumları arasındaki ilişki (Buldan ilçe örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Yalçın, Barış
dc.date.accessioned 2021-02-11T08:29:45Z
dc.date.available 2021-02-11T08:29:45Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38356
dc.description.abstract Bu araştırmada, Buldan ilçesinde görev yapan öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığı alt boyutları düzeyi ile farklı değişkenlerle ilişkisi, iş doyumu ve alt boyutları düzeyi ile farklı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ve sosyal medya bağımlılığı ile İş doyumu düzeyi ve alt boyutları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırma 2020–2021 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Buldan ilçesinde görev yapan “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen ölçek sorularının tamamına cevap veren 278 öğretmenden elde edilen verilerden elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgiler”, “Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği” ve “İş Doyumu Ölçeği” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği Cronbach Alpha değeri 0,89 ve İş Doyumu Ölçeği Cronbach Alpha değeri 0,87 olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin iş doyumu içsel doyum alt boyutuna ilişkin katılım düzeylerinin “Çok” düzeyinde, dışsal doyum alt boyutu katılım düzeylerinin “Orta” düzeyinde olduğu ve iş doyumu genel düzeyinin “Çok” düzeylerinde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin sosyal medya bağımlılıklarının ise sanal tolerans ve sanal iletişim alt boyutları ve genel olarak sosyal medya bağımlılıklarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığı ve iş doyumu algılarının bazı boyutlarda ve bazı kişisel özelliklere göre farklılık görülmüş ve bu durum olağan karşılanmıştır. Öğretmenlerin “sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile iş doyumları düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif, ters orantılı, düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir”. Öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığı sanal tolerans alt boyutu ile iş doyumu ile içsel ve dışsal doyum alt boyutları arasında negatif, ters orantılı ve düşük düzeyde ilişkinin olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Sosyal medya bağımlılığı tr_TR
dc.subject iş doyumu tr_TR
dc.subject öğretmen tr_TR
dc.title Öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığı ile iş doyumları arasındaki ilişki (Buldan ilçe örneği) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Çelik, Kazım tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0001-7319-6567 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record