DSpace Repository

Norm fazlası öğretmenlerın mesleki aidiyet algıları

Show simple item record

dc.contributor.author Şenel, Ayşe
dc.date.accessioned 2021-02-10T12:59:26Z
dc.date.available 2021-02-10T12:59:26Z
dc.date.issued 2021-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38354
dc.description.abstract Bu çalışmada norm fazlası öğretmenlerin mesleki aidiyet algıları ve bu algılarının öğretmenlerin kişisel değişkenlerine göre eğişip/değişmediği araştırılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın evrenini 2020–2021 eğitim-öğretim yılı Denizli ili genelinde norm fazlası olan öğretmenler oluşturmaktadır. “Tesadüfi örnekleme” yöntemiyle seçilen ölçek sorularının tamamına cevap veren 178 öğretmenden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgiler”, “Mesleki Aidiyet Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Norm fazlası öğretmenlerin mesleki aidiyet algıları analizi sonucunda öğretmenlerin en fazla aidiyet duydukları maddenin “Kurumumun toplumsal imajına önem verir, iyi temsil etmeye çalışırım.” maddesiyle “Mesleğimin toplumsal imajına önem verir, iyi temsil etmeye çalışırım.” maddeleri olduğu görülürken en az katılımın ise “Kurum yöneticileri çalışanların meslekî açıdan yetersiz oldukları konuları tespit etmeye yönelik araştırmalar yaparlar.” maddesi olduğu görülmüştür. Norm fazlası öğretmenlerin mesleki aidiyet alt boyutlar ve genel algıları analizi sonucunda en yüksek katılımın mesleki örgüt aidiyeti olduğu görülürken mesleki mekan ile mesleki yönetim aidiyeti alt boyutunda orta düzeyde olduğu görülmüştür. Mesleki aidiyetin genel olarak orta düzeyde olduğu görülmüştür. Norm fazlası öğretmenlerin mesleki aidiyet algılarının mesleki yönetim aidiyeti, mesleki örgüt aidiyeti alt boyutlarıyla genel mesleki aidiyette cinsiyete göre değişmediği ancak mesleki mekân aidiyeti alt boyutunun farklılık gösterdiği ve bu farklılığın erkekler lehine olduğu görülmüştür. Norm fazlası öğretmenlerin mesleki aidiyet algılarının yaş, eğitim düzeyi, kıdem, ödül/ceza alma durumu ile ekders alma durumuna göre farklılık göstermediği ancak norm fazlası oldukları yıl ve norm fazlası oldukları süreçte görevlendirildikleri okul sayısına göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Farklılıkların bütün boyutlarda ve genel olarak görüldüğü ve norm fazlası olduğu yıl az olanlarla (1 yıl) çok olanlar arasında (3-4 ve 5-12 yıl) anlamlı farklılık görülmüştür. Farklılıkla ilgili olarak norm fazlası olduğu yıl arttıkça aidiyet duygusunun azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Norm fazlası iken görevlendirilen okul sayısı 1-3 olanlarla 8’den fazla olanlar arasında farklılık olduğu ve görevlendirildiği okul sayısı arttıkça mesleki aidiyet duygusunun azaldığı bulunmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject mesleki aidiyet tr_TR
dc.subject norm fazlası tr_TR
dc.title Norm fazlası öğretmenlerın mesleki aidiyet algıları tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Denizli ili metropol ilçelerinde ana okullarında görev yapan okul yöneticilerinin 2023 Eğitim Vizyonu Belgesindeki Erken Çocukluk dönemi hedeflerine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Çalışmada maksimum örnekleme çerçevesinde çalışma pozisyonu, yaş, cinsiyet ve okulun bulunduğu yer bakımından çeşitlilik tercih edilmiştir. Çalışmada maksimum örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin yeterliliğine ilişkin çoğu anaokulu yöneticisinin görüşlerinin “yetersiz” olduğunu belirttikleri görülmüştür. 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin eğitsel işlevine ilişkin olarak 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin eğitsel olarak okul yöneticilerinin ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğunu düşünenlerin sayısının çok fazla olduğu görülmüştür. Bu durum eğitim kurumlarında uygulanacak olan eğitim etkinliklerinde 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinin eğitsel açıdan yetersiz olarak değerlendirilmesi vizyon olma niteliği ile bağdaşmamaktadır. 2023 Vizyon Belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin belirlenmesinde geniş tabanlı bir katılımın gerçekleştirilmediğine ilişkin görüşlerin yoğunlukta olduğu görülmüştür. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin alandaki beklentileri karşılama düzeyine ilişkin görüşlerinin ise çok büyük kısmının alandaki beklentilerin karşılanmadığı görüşünde olduğu tespit edilmiştir. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin yürürlükte bulunan müfredat ve mevzuata uyumluluğuna ilişkin görüşlerinin genellikle müfredat ve mevzuata uygun yada kısmen uygun olduğunu belirtirken büyük oranda olduğu görülmekle birlikte aynı katılımcıların bir çok eksikliklerini de belirttikleri görülmüştür. 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde personel yeterliliğine ilişkin olarak tamamına yakınının görüşleri vii personelin yetersiz olduğu yönündedir. Vizyonun hayata geçirilmesinde en önemli unsur olan personelin yetersiz olması vizyonun hayata geçirilememesine neden olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik fiziki şartların yeterliliğine ilişkin olarak yöneticilerin tamamına yakınının görüşünün fiziki şartların yetersiz olduğu yönünde olduğu görülmüştür. Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için en önemli unsurlardan biri olan fiziki şartların yeterli olması şartının bile tam sağlanamadığı bir ortamda iyi sağlıklı ve istenilen düzeyde iyi bir eğitim imkanının olması mümkün görülmemektedir. Okulöncesi yöneticilerinin 2023 vizyon belgesindeki erken çocukluk dönemi hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinin daha çok “eksikliklerin giderilmesi, fiziki şartların iyileştirilmesi, herkesin sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi, yetkinliklerin ve yeterliklerin arttırılması temelinde şekillendiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-2068-7992 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record