DSpace Repository

Öğretmenlerin yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarına yönelik algıları

Show simple item record

dc.contributor.author Şümür, İsmail
dc.date.accessioned 2021-02-10T10:48:40Z
dc.date.available 2021-02-10T10:48:40Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/38349
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, Denizli ili Acıpayam ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarına ilişkin algılarını incelemektir. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Denizli ili Acıpayam ilçe merkezinde yer alan 8 ortaöğretim kurumunda çalışan 247 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Denizli ili Acıpayam ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarında çalışan çalışmaya katılmak isteyen oransız örneklem yoluyla seçilen 143 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Öğretimsel Liderlik Ölçeği (PIRMS) aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde Bağımsız örneklem t-Testi, Mann-Whitney U T testi, Kruskal Wallis H Testi analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında ortaöğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerden lisans mezunu öğretmenlerin lehine olmak üzere yüksek lisans mezunu öğretmenlere göre okul için hedefler koyma, okul hedeflerini paylaşma, öğretimi denetleme ve paylaşma, okulda görünür olmak, mesleki gelişimi desteklemek alt boyutlarında ve öğretimsel liderlik ölçeği genel puanlarının eğitim durumları arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Öğrenci başarısını takip etme, öğretime harcanan zamanı kontrol etme, öğretmenleri teşvik etme, öğrenmeyi teşvik etme alt boyutlarından alınan puanların eğitim durumuna göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Cinsiyet değişkenine bağlı olarak sonuçlara bakıldığında tüm alt boyutlar ve ölçek genelinde cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit görülmüştür.(p>0,05) tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öğretimsel Liderlik tr_TR
dc.subject Okul Müdürleri tr_TR
dc.subject Orta Öğretim Kurumu tr_TR
dc.title Öğretmenlerin yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarına yönelik algıları tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Çelik, Kazım tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0001-7319-6567 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record