DSpace Repository

Edwın E. Gordon’un müziğe eğitme teorisi doğrultusunda 0-6 Yaş grubu okul öncesi döneminin incelenmesi (Olten Filarmoni Sanat Okulu Örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Okuldaş, Nilüfer
dc.date.accessioned 2019-07-05T11:35:53Z
dc.date.available 2019-07-05T11:35:53Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3699
dc.description.abstract Bu çalışma Edwin E. Gordon‟un Müziğe Eğitme Teorisi doğrultusunda, müziğin bebek/çocuk tarafından nasıl algılandığı hakkında fikirler sunmak, 0-6 yaş arasındaki çocukların müziği öğrenme süreçlerinde eğitimcilerin müzik eğitiminde kullanabilecekleri yeni yöntemler sunmak ve bu teori doğrultusundaki yaklaşımlar ile ilgili Türkçe kaynak oluşturma amacıyla yapılmıştır. Müziğe Eğitme Teorisi müziğin bebek/çocuk tarafından nasıl algılandığını temel alarak Prof. E. Gordon tarafından Amerika‟da tamamen bilimsel verilere dayanarak oluşturulmuş bir teoridir. Gordon‟un teorisi müzik eğitimi yaklaşımları ile ortak özellikler taşısa da, bu yaklaşımların farklı bir modeli veya uygulaması değildir. “Bireyler müziği nasıl öğrenir?” sorusuna cevap arama girişimidir ve bu soruya bulunan cevaplar teorinin temelini oluşturmaktadır. Araştırmada Olten Filarmoni Sanat Okulu‟nda eğitim görmekte olan 0-6 yaş grubundaki Müziğe Eğitme Teorisi öğrencilerinin dersleri video yöntemiyle kayıt altına alınmış, alınan bu kayıtlardaki verileruzman görüşleri alınarak hazırlanan “Ders Gözlem Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Kayıt altına alınan dersler üç farklı Müziğe Eğitme Teorisi uzmanı tarafından incelenerek gözlem formları doldurulmuştur. Çalışmada araştırma yöntemlerinden “Nitel Araştırma Yöntemi” kullanılarak bu araştırma içerisinde yer alan analiz yöntemlerinden “İçerik Analizi” ile veriler çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Ders gözlem formlarının içerik analizi ile çözümlenmesinin ardından, Müziğe Eğitme Teorisi derslerinin işleyişi ve içeriğine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda Müziğe Eğitme Teorisi dersleri tanıtılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract This research was carried out in terms of Edwin E. Gordon‟s Music Learning Theory in order to present ideas about how music is perceived by babies/children, offer new methods that educators can use in music education in the process of music learning of children aged 0-6 and create a Turkish resource according to this theory. Music Learning Theory is completely a scientific theory which was studied by Prof. E. Gordon in USA and bases on how music is perceived by babies and children. Although Gordon's theory has common features with music education approaches, it is not a different model or practice of these approaches. It is an attempt to find answers to the question “How individuals learn music” and the answers to this question form the basis of the theory. In this research, Music Learning Theory courses were taken place in Olten Philharmonic Art School with students between age of 0 and 6. All these lessons were recorded and the data in these records were collected through the “Course Observation Form” prepared by taking expert opinions. Recorded lessons were examined by three different Music Learning Theory professionals and observation forms were fulfilled by them. As a research method, “Qualitative research method” was used and all data were analyzed and interpreted with “Content Analysis” method. After analyzing the course observation forms with content analysis, findings about the functioning and content of the Music Learning Theory courses were reached. In line with these findings, Music Learning Theory courses were introduced. Recommendations were presented based on the results obtained. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Müziğe Eğitme Teorisi, Edwin Gordon, Müzik Eğitimi tr_TR
dc.subject Music Learning Theory, Edwin Gordon, Music Education tr_TR
dc.title Edwın E. Gordon’un müziğe eğitme teorisi doğrultusunda 0-6 Yaş grubu okul öncesi döneminin incelenmesi (Olten Filarmoni Sanat Okulu Örneği) tr_TR
dc.title.alternative Investigation of 0-6 age preschool period in terms of Edwin E. Gordon’s music learning theory (Olten Philharmonic Art School Sample) tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Akbulut, Efe tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record