DSpace Repository

Kanser hastalarına yönelik sanatsal uygulama önerileri ve sonuçları

Show simple item record

dc.contributor.author Yakın, Gülpembe
dc.date.accessioned 2019-07-01T13:33:33Z
dc.date.available 2019-07-01T13:33:33Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3611
dc.description.abstract Bu araştırma, kanser tanısı almış kadınlara uygulanan sanat eğitimi programındaki sanatsal çalışmaların sonuçlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenen, Nisan 2016- Mayıs 2018 tarihleri arasında, Batı Anadolu’da yer alan bir sivil toplum kuruluşuna devam eden, üç meme kanseri tanısı almış olan kadın oluşturmuştur. Araştırmada, çalışma grubuna sanat eğitimi programı uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları; katılımcı ve araştırma günlükleri, gözlem notları, uygulama başlangıcında ve bitiminde yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve sanat eğitimi süresince yapılan etkinliklerdir. Araştırmadan elde edilen veriler ham halleriyle bir bilgisayar programı aracılığı ile yazıya aktarılmıştır. Buna göre araştırma verileri araştırmacı tarafından betimsel ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Katılımcıların yaptıkları sanatsal çalışmalar konu, renk, biçim ve görsel imgeler açısından çözümlendiğinde, bu eserlerde katılımcıların duygu ve düşüncelerinin izleri görülmektedir. Araştırma sürecinde elde edilen yazılı verilerin analizi sonucunda, meme kanseri tanısı almış kadınların kendilerine güven, kendilerini ifade etme becerileri ve toplumsallaşmalarına ilişkin göstergeler ortaya çıkmıştır. Sanat eğitimi programındaki sanatsal uygulamalar, meme kanseri tanısı almış kadınların duygu ve düşüncelerini dışa vurmalarına yardımcı olmuştur. Bu uygulamaların katılımcıların hayatında yer alan kendilerine güven, kendilerini ifade etme ve toplumsallaşmalarını geliştirmeye yönelik katkılar sağladığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract This study has been done to investigate the results of art practices done as part of an art education program for women diagnosed with cancer. The study has been completed with the case study method, which is one of the qualitative research methods. The study group was chosen via criterion-based sampling method and a total of three women diagnosed with breast cancer who were attending a non-governmental organization in Western Turkey between April 2016 - May 2018 participated in this research. An art education program was implemented to this study group. Participant and researcher diaries, observation notes, semistructured interviews made before and after the implementation and activities done during the art education were used as data collection tools. Data collected from the study were transcribed to written format from their raw format using a computer program. Using the written format, the research data were analyzed via the descriptive and content analysis methods. When the art pieces created by the participants were analyzed for their topic, color, shape and visual imagery attributes, these pieces contained impressions of the participants' emotions and thoughts. Analysis of the written data showed indicators of self-confidence, self-expression skills, and socialization in the lives of women diagnosed with breast cancer. Activities done during the art education program helped the women diagnosed with breast cancer to express their emotions and thoughts. These activites contributed to selfconfidence, self-expression skills, and socialization in the lives of women diagnosed with breast cancer. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Sanat eğitimi, dışavurum, yaratıcılık, sanat terapisi, kanser, meme kanseri tr_TR
dc.title Kanser hastalarına yönelik sanatsal uygulama önerileri ve sonuçları tr_TR
dc.title.alternative Art practice suggestions and results for cancer patients tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Orhun, Feryal Beykal tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record