DSpace Repository

Gerçekçi matematik eğitiminin altıncı sınıf öğrencilerinin istatistiksel düşünme becerilerine, başarı güdülerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Doludizgin, Bedriye
dc.date.accessioned 2019-06-14T14:05:41Z
dc.date.available 2019-06-14T14:05:41Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3557
dc.description.abstract 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında Aydın ilinin Buharkent ilçesinde bir devlet okulunda yürütülen bu araştırmaya toplam 49 tane altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılan bu araştırmada 25 öğrenci deney grubunda yer alırken, 24 öğrenci kontrol grubunda yer almıştır. Çalışma üç haftada toplam 18 ders saati sürmüştür. Deney grubuna veri işleme konusu ile ilgili iki adet Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) kuramına uygun etkinlik yapılırken, kontrol grubunda dersler ders kitabı ile öğretim metodu ile işlenmiştir. Araştırmanın amacı GME kuramına göre işlenen derslerin altıncı sınıf öğrencilerinin istatistiksel düşünme ve başarı güdülerine etkisi olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla yedi adet açık uçlu sorudan oluşan istatistiksel düşünme testi ve başarı güdüsü ölçeği gruplara ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin istatistiksel düşünme düzeylerini ölçmek içinse Mooney’nin (2002) istatistiksel düşünme sürecine ilişkin teorik çerçevesinden yararlanılmıştır. Uygulama bitiminden altı hafta sonra istatistiksel düşünme ölçeği gruplara tekrar uygulanarak bilginin kalıcılığı araştırılmıştır. Yapılan analizlere göre başarı güdüsü bakımından deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. İstatiksel düşünme ölçeğinde ise son test puanlarında deney grubu öğrencilerinin puan ortalamaları daha yüksek bulunmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ancak yapılan betimsel analizler sonucunda deney grubundaki öğrencilerin istatistiksel düşünme düzeylerinin kontrol grubu öğrencilerinkine göre daha çok arttığı görülmüştür. Kalıcılık testi uygulamasında ise deney grubu lehine istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In the second semester of the academic year 2017-2018, a total of 49 sixth grade students participated in this study, which was conducted in a public school in Buharkent, Aydın. In this research, 25 students were in the experimental group while 24 students were in the control group. The study lasted a total of 18 hours in three weeks. While two activities related to data processing subject to experimental group were performed according to the theory of Realistic Mathematics Education (RME), the subjects in the control group were taught with traditional teaching method. The aim of the study is to examine whether the use of instruction based on RME has an effect on sixth grade students' achievement motivation and success in statistical thinking. For this purpose, achievement motivation scale and statistical thinking scale consisting of seven open-ended questions were applied as pre-test and post-test to the groups. Mooney's (2002) theoretical framework for statistical thinking process was used to measure students' level of statistical thinking. Six weeks after the end of the application, the statistical thinking scale was applied to the groups and the persistence of the knowledge was investigated. According to the analysis, no statistically significant difference was found between the experimental and control groups. In the statistical thinking scale, although the mean scores of the experimental group students were higher in the posttest scores, this difference was not statistically significant. However, as a result of the descriptive analyzes, it was observed that the experimental group students' statistical thinking level increased more than the control group students. A statistically significant difference was found in favor of experimental group in retention test. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İstatistiksel düşünme, başarı güdüsü, gerçekçi matematik eğitimi, bilginin kalıcılığı tr_TR
dc.subject Statistical thinking, achievement motivation, realistic mathematics education, persistence of knowledge tr_TR
dc.title Gerçekçi matematik eğitiminin altıncı sınıf öğrencilerinin istatistiksel düşünme becerilerine, başarı güdülerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of realistic mathematics education on sixth grade students’ statistical thinking, achievement motivation and persistence of knowledge tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Sibel Kazak tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record