DSpace Repository

A study on pre-service english teachers’ motivations for choosing english language teaching department and their burnout levels

Show simple item record

dc.contributor.author Küçük, Onat
dc.date.accessioned 2020-09-17T13:14:30Z
dc.date.available 2020-09-17T13:14:30Z
dc.date.issued 2020-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/35284
dc.description.abstract Choosing a career to pursue for the rest of one’s life is one of the most important choices in an individual’s life, especially when an individual wants to become an English teacher. English teachers have an essential role which is training the universal communicators of the future. Therefore, there is a need to investigate the pre-service English teachers’ motivations for choosing English Language Teaching major as the preparation for their future careers because teachers with ideals and strong motivations would engrain these ideals and motivations in their students who will be the future teachers, academicians, doctors, engineers, developers, or financers. Beside the motivations of these teachers, another crucial factor affecting the education and training quality of the future English language teachers is the difficulties, stress and other negative factors which may lead to these pre-service teachers’ burnout even before they start teaching English. Thus, a study focusing on both pre-service English teachers’ motivations for choosing English language teaching profession and their burnout levels is essential in the perspective of growing literature in the field of English language teaching. The purpose of this study is to investigate the pre-service English teachers’ motivations for choosing English language teaching department, the difference between the pre-service English language teachers’ demographic features, especially their grades, in terms of their motivations to choose this department, the difference between the pre-service English teachers’ demographic features in terms of student burnout, and the relationship between motivations for choosing English language teaching profession and student burnout. The participants of this study were 470 pre-service teachers of English language from two different universities in Turkey and from different grades. Both quantitative and qualitative methods were utilized in this study in order to gain a deeper understanding, draw more generalizable conclusions about these phenomena and take advantage of the triangulation. For collecting data, a personal information form, a questionnaire of motivation developed by Subaşı in 2010, Maslach Burnout Inventory – Student Survey developed by Schaufeli et al. in 2002 and a Written Interview Protocol were applied to the participating pre-service teachers. The data gathered from these instruments were analyzed on SPSS 22 for quantitative findings, and the qualitative data was analyzed with summative content analysis. The findings from these data showed that the participating pre-service English teachers’ most frequent motivations were intrinsic motivations. The participating students were found to experience high level of student burnout and the sophomores and juniors were found to have higher emotional exhaustion than the other grades. There was not found any difference between the grades regarding cynicism and professional inefficacy. Another finding pointed out that there is a negative relation between initial motivations and student burnout. In addition to these findings and conclusions, each demographic feature analyzed in terms of initial motivations and student burnout was presented in this study. Besides, some additional findings and conclusions gathered from the analysis of the Written Interview Protocol were also presented in the next chapters. Some implications for the English language teaching departments were also suggested and some more further research suggestions were made. tr_TR
dc.description.abstract Bir insanın ömrü boyunca çalışacağı kariyeri seçmesi özellikle bu kişi İngilizce öğretmeni olmak istiyorsa bir bireyin hayatındaki en önemli kararlardan biridir. İngilizce öğretmenleri geleceğin evrensel iletişim kurucularını yetiştirdikleri önemli bir role sahiptir. Bu yüzden İngilizce öğretmeni adaylarının gelecekteki kariyerlerine hazırlanmak için İngiliz Öğretmenliği bölümünü seçme motivasyonlarının incelenmesi gerekmektedir çünkü idealleri ve güçlü motivasyonları olan öğretmenler bu idealleri ve güçlü motivasyonları geleceğin öğretmenleri, akademisyenleri, doktorları, mühendisleri, programcıları veya finansçıları olacak öğrencilerine aşılayabilirler. Bu öğretmenlerin motivasyonlarının yanı sıra gelecekteki İngilizce öğretmenlerinin eğitim ve öğretimini etkileyen diğer önemli bir etken de zorluklar, stres ve bu öğretmen adaylarının İngilizce öğretmeye başlamadan bile tükenmişliğine sebep olabilecek diğer olumsuz etkenlerdir. Bu yönden hem İngilizce öğretmeni adaylarının İngilizce öğretmenliği bölümünü seçme motivasyonlarına hem de onların tükenmişlik seviyelerine odaklanan bir çalışma İngiliz dili öğretimi alanındaki gittikçe büyüyen literatür açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretmeni adaylarının İngilizce öğretmenliği bölümünü seçme motivasyonlarını, İngilizce öğretmeni adaylarının bu bölümü seçme motivasyonları bakımından özellikle sınıfları olmak üzere demografik özellikleri arasındaki farkı, İngilizce öğretmeni adaylarının öğrenci tükenmişliği bakımından demografik özellikleri arasındaki farkı ve İngilizce öğretmenliği mesleğini seçme motivasyonları ve öğrenci tükenmişliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmanın katılımcıları Türkiye’deki iki farklı üniversiteden ve farklı sınıflardan 470 İngilizce öğretmenliği öğrencisidir. Bu çalışmada daha derin bir anlayış kazanmak, bu olgular hakkında daha genellenebilir sonuçlar çıkarmak ve üçgenlemenin avantajlarından faydalanmak için hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılmıştır. Verinin toplanması için katılımcılara bir kişisel bilgi formu, Subaşı tarafından 2010’da geliştirilmiş bir motivasyon anketi, Schaufeli ve diğerleri tarafından 2002’de geliştirilmiş Maslach Tükenmişlik Envanteri – Öğrenci Formu ve Yazılı Mülakat Protokolü uygulanmıştır. Bu enstrümanlarla toplanan veriler nicel analiz için SPSS 22’de analiz edilmiştir ve nitel veriler özetsel içerik analiziyle analiz edilmiştir. Bu verilerden elde edilen bulgular katılımcıların en sık görülen motivasyonlarının içsel motivasyonlar olduğunu göstermiştir. Katılımcıların yüksek seviyede öğrenci tükenmişliği yaşadıkları bulunmuştur ve ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin diğer sınıflardan daha fazla duygusal tükenmişliğe sahip olduğu bulunmuştur. Sınıflar arasında duyarsızlaşma ve mesleki yetersizlik açısından bir farklılığa rastlanmamıştır. Diğer bir bulgu da başlangıç motivasyonları ve öğrenci tükenmişliği arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu bulgulara ve sonuçlara ek olarak başlangıç motivasyonları ve öğrenci tükenmişliği bakımından analiz edilen her bir demografik özellik çalışmada sunulmuştur. Bunun yanı sıra Yazılı Mülakat Protokolü’nün analizinden çıkan birkaç ek bulgu ve sonuç da ilerideki bölümlerde sunulmuştur. İngilizce öğretmenliği bölümleri için birkaç çıkarım yapılmıştır ve ileri araştırma önerileri yapılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Career choice tr_TR
dc.subject student burnout tr_TR
dc.subject English Language Teaching tr_TR
dc.subject motivation tr_TR
dc.subject burnout tr_TR
dc.subject pre-service teachers tr_TR
dc.subject Kariyer seçimi tr_TR
dc.subject öğrenci tükenmişliği tr_TR
dc.subject İngiliz Dili Eğitim tr_TR
dc.subject motivasyon tr_TR
dc.subject tükenmişlik tr_TR
dc.subject öğretmen adayları tr_TR
dc.title A study on pre-service english teachers’ motivations for choosing english language teaching department and their burnout levels tr_TR
dc.title.alternative İngilizce Öğretmeni Adaylarının İngilizce Öğretmenliği Bölümünü Seçme Motivasyonları ve Tükenmişlik Seviyeleri Üzerine Bir Çalışma tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Atmaca, Çağla tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-7745-3839 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record