DSpace Repository

Sağlıklı Yetişkinlerde Klinik Pilates Egzersizlerinin Fiziksel Uygunluk, Psikososyal Durum ve Egzersiz İnanışı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author Korkmaz, Ceren
dc.date.accessioned 2020-09-14T09:50:35Z
dc.date.available 2020-09-14T09:50:35Z
dc.date.issued 2020-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/35269
dc.description Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2019SABE011). tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı sağlıklı yetişkinlerde klinik pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk, psikososyal durum ve egzersiz inanışı üzerine etkisini incelemek ve klinik pilates temelli ev egzersiz programı ile karşılaştırmaktı.Çalışmaya 38 sağlıklı kadın (yaş ort.=29,99±7,16 yıl) dâhil edildi. Katılımcılar klinik pilates eğitimi grubu (n=19) ve klinik pilates temelli ev egzersiz grubu (n=19) olmak üzere randomize olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup haftada 3 gün, 8 hafta boyunca 24 seanslık egzersiz programını tamamladı. Fiziksel uygunluk modifiye push-up, mekik, otur-kalk, anterior köprü, lateral köprü, Biering-Sorensen, gövde fleksörleri endurans, kalk yürü ve 6 dk yürüme testleri ve vücut kitle indeksi (VKİ),bel kalça oranı (BKO) ölçümleri ile; psikososyal durum Sosyal Görünüş Kaygı Ölçeği (SGKO), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSO) ve Beden İmajı Ölçeği ile; egzersiz inanışı ise Egzersiz İnanışları Anketi ile değerlendirildi. Bütün değerlendirmeler program öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa uygulandı.Program öncesi ve sonrası, klinik pilates eğitimi grubunda modifiye push up, mekik, otur-kalk, anterior köprü, lateral köprü, Biering-Sorensen, gövde fleksörleri endurans testlerinde, SGKÖ, RBSO, Egzersiz İnanışları Anketi/Yarar ve Dezavantaj skorlarında, klinik pilates temelli ev egzersiz grubunda ise modifiye push up, mekik, anterior köprü, gövde fleksörleri endurans testlerinde ve Egzersiz İnanışları Anketi/Yarar skorunda meydana gelen fark anlamlıydı (p<0,05). Delta değerleri karşılaştırıldığında ise otur-kalk ve anterior köprü testleri ile Egzersiz İnanışları Anketi / Yarar skorunda klinik pilates eğitimi grubu lehine farkın anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05). Modifiye push up, mekik, lateral köprü, Biering-Sorensen, gövde fleksörleri endurans, Kalk yürü ve 6 dk yürüme testleri, VKİ ve BKO ölçüm sonuçlarında; SGKO, RBSO, Beden İmajı Ölçeği ve Egzersiz İnanışları Anketi/Dezavantaj skorunda ise iki grup arasında istatistiksel fark yoktu (p>0,05).Klinik pilates eğitimi hem grup hem de ev egzersiz programı şeklinde yapıldığında fiziksel uygunluk ve egzersizin yararlarına olan inanışı arttırırken grup halinde yapılan klinik pilates eğitimi gövde kaslarının endurasını ve egzersiz inanışını arttırdı. Her iki yöntemin psikososyal durumun gelişimine benzer etki yarattığı görüldü. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to examine the effect of clinical pilates exercises on physical fitness, psychosocial status and exercise beliefs in healthy adults and to compare them with the clinical pilates-based home exercise program. 38 healthy women (mean age = 29.99 ± 7.16 years) were included in the study. The participants were randomly divided into two groups: clinical pilates training group (n = 19) and clinical pilates based home exercise group (n = 19). Both groups completed the 24-day exercise program 3 days a week for 8 weeks. Physical fitness with modified push-ups, sit-ups, sit-and-stand, anterior plank, lateral plank, Biering-Sorensen, trunk flexors endurance, timed up and go and 6-min walking tests and body mass index (BMI), waist to hip ratio (BKO) measurements; psychosocial status with Social Appearance Anxiety Scale (SGKO), Rosenberg Self-Esteem Scale (RBSO) and Body Image Scale; exercise belief was evaluated with Exercise Beliefs Questionnaire. All evaluations were applied before and after the program. Before and after the program, in the clinical pilates training group, modified push-ups, sit-ups, anterior plank, lateral plank, Biering-Sorensen, trunk flexors endurance tests, SGKÖ, RBSO, Exercise Beliefs Survey / Benefit and Disadvantage scores, based on clinical pilates. In home exercise group, the difference occurred in modified push-ups, sit-ups, anterior plank, trunk flexor endurance tests and Exercise Beliefs Survey / Benefit score was significant (p <0,05). When the delta values were compared, it was determined that the difference in favor of the clinical pilates training group was significant in the sit-and-stand and anterior plank and tests and Exercise Beliefs Questionnaire / Benefit score (p <0,05). There was no statistical difference between the two groups in modified push-ups, sit-ups, lateral plank, Biering-Sorensen, trunk flexors endurance, timed up and go and 6 min walking tests, BMI and BKO measurement results; SGKO, RBSO, Body Image Scale and Exercise Beliefs Survey / Disadvantage score (p> 0,05).When clinical pilates training was done in both group and home exercise program, the physical pilates training in groups increased the rarity of the torso muscles and the belief in exercise, while increasing the belief in the benefits of exercise. It was observed that both methods had an effect similar to the development of the psychosocial situation. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Pilates tr_TR
dc.subject fiziksel uygunluk tr_TR
dc.subject psikososyal durum tr_TR
dc.subject physical fitness tr_TR
dc.subject psychosocial status tr_TR
dc.title Sağlıklı Yetişkinlerde Klinik Pilates Egzersizlerinin Fiziksel Uygunluk, Psikososyal Durum ve Egzersiz İnanışı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the effect of clinical pilates exercises on physical fitness, psychosocial conditıon and exercise belief in healthy adults: randomized controlled trial tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Başakçı Çalık , Bilge tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-7267-7622 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record