DSpace Repository

Liselerde çalışan öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyleri (Denizli ili Merkezefendi ilçe örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Altın Selek, Hatice
dc.date.accessioned 2020-06-24T06:04:27Z
dc.date.available 2020-06-24T06:04:27Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/35059
dc.description.abstract Bu araştırmada, Liselerde çalışan öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyleri ve bu kaygı düzeylerinin bazı değişkenlerle arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma betimsel “tarama modeli”nde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019–2020 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ilçesinde liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 247 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgiler” ve “Öğretmenlik Mesleği Kaygı Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,97 olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyleri ve alt boyutları; “Ben merkezli kaygılar alt boyutu”, “Görev merkezli kaygılar alt boyutu”, “Öğrenci merkezli kaygılar alt boyutu” ve ölçeğin geneli için algılarının “Kaygılanmıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin mesleki kaygı ve alt boyutları düzeyinin cinsiyet, üniversiteye girişte tercih sırası, mezun oldukları lise türü, üniversiteden mezun oldukları bölüm, kariyer planları ve ailelerinde öğretmen olma durumu değişkenlerine göre herhangi bir anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmüştür. Ancak öğretmenlerin mesleki bilgi düzeyi, öğretmenlikte kendine güvenme durumu ve öğretmenlik mesleğini isteyerek seçme durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir. Farklılıkların ölçeğin geneli ve tüm alt boyutlarda öğretmenlerin mesleki bilgi düzeyleri “yeterlidir” diyenlerin mesleki kaygılarının “orta düzeyde yeterlidir” diyenlerden daha az olduğu, öğretmenlikte kendine güvenmede “kendime orta düzeyde güveniyorum” diyenlerin mesleki kaygılarının “kendime güveniyorum” diyenlere göre çok yüksek olduğu ve öğretmenlik mesleğini “isteyerek seçen”lerin mesleki kaygılarının “isteyerek seçmeyen”lere göre daha az olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Mesleki kaygı tr_TR
dc.subject öğretmen tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject lise tr_TR
dc.title Liselerde çalışan öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyleri (Denizli ili Merkezefendi ilçe örneği) tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Çelik, Kazım tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0001-7319-6567 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record