DSpace Repository

4-5 yaş çocuklarının sosyal yetkinlik, saldırganlık, kaygı düzeyleri ile anne-babalarının ebeveyn özyeterliği algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Topaloğlu, Zeynep Çiftci
dc.date.accessioned 2015-06-22T13:33:06Z
dc.date.available 2015-06-22T13:33:06Z
dc.date.issued 2013-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/347
dc.description.abstract Araştırmanın amacı; 4-5 yaş çocuklarının sosyal yetkinlik, saldırganlık, kaygı puanları ile anne-babalarının ebeveyn özyeterliği algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Örneklemini; Honaz ve Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ilköğretim okullarında eğitim gören 4-5 yaş grubundan 110’u kız, 117’si erkek olmak üzere 227 çocuk ve anne-babası (227 anne-227 baba) oluşturmaktadır. Araştırmada, Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği ve Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın Sonuçları: Çocukların sosyal yetkinlik puanları cinsiyetlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ancak saldırganlık ve kaygı puanları anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Çocukların sosyal yetkinlik puanları, anne-baba eğitim durumuna göre ve çocukların saldırganlık puanları, anne eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Çocukların saldırganlık puanları, baba eğitim durumuna göre ve çocukların kaygı puanları, anne-babaların eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Çocukların anne-baba mesleğine göre sosyal yetkinlik puanlarının anlamlı bir farklılık gösterdiği ancak saldırganlık ve kaygı puanlarının, anne-babalarının mesleğine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Anne-babaların ebeveyn özyeterliği algıları, çocuklarının cinsiyetine ve kendi eğitim durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Mesleklerine göre annelerin ebeveyn özyeterliği algıları anlamlı bir fark gösterirken, babaların ebeveyn özyeterliği algılarında anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. Annelerin ebeveynlik görevine ilişkin yeterlik algıları, ebeveynlik görevine yönelik ilgileri ve ebeveynlik görevinden sağladıkları doyum, çocukların saldırganlık ve kaygı puanlarını yordamamaktadır. Annelerin yeterlik algıları ve ilgileri çocukların sosyal yetkinlik puanlarını yordamazken, ebeveynlik görevinden sağladıkları doyum, yordamaktadır. Babaların yeterlik algıları, ilgileri ve ebeveynlik görevinden sağladıkları doyum çocukların sosyal yetkinlik, saldırganlık, kaygı puanlarını yordamamaktadır. The purpose of this study is to investigate the relationships between social competence, aggression and anxiety points of 4-5 year old children and their parents' parental self-efficacy perception. Sample group of this study consists of 227 4-5 year old children, (110 girls and 117 boys), who are receiving education in kindergartens of ten primary schools affiliated to Honaz and Çal District National Education Directorates, and their parents (227 mothers and 227 fathers). Personal Information Form, Social Competence and Behavior Evaluation-30 (SCBE-30) scale and Parental Attitude Scale were used in the study. According to the results of the study, children’s social competence points exhibited a statistically significant difference according to their gender. However, aggression and anxiety points showed no significant difference. While the children’s social competence points showed a significant difference according to their parents' educational status, children’s aggression points showed a significant difference according to their mothers’ educational status. Aggression points of children did not show a significant difference according to their fathers’ educational status, and children’s anxiety level did not show a significant difference according to their parents’ educational status. It was observed that while the children’s social competence level showed a significant difference according to the occupation of their parents but their aggression, their anxiety points did not exhibit a significant difference according to the occupation of their parents. Parents' parental self-efficacy perceptions did not show a statistically significant difference according to their children’s gender and their own educational status. While mothers’ parental self-efficacy perceptions showed a significant difference according to their profession, there was no significant difference in the fathers’ parental self-efficacy perceptions. Mothers’ parental self-efficacy perceptions, their interest in parenthood duty and the satisfaction they had from parenthood duty did not have a predictor effect on children’s aggression and anxiety points. While mothers’ self-efficacy perceptions and their interests did not predict children’s social competence points, the satisfaction that they had from parenthood duty predicted. Fathers’ self-efficacy perceptions, their interests and satisfaction they had from parenthood duty did not predict the children’s social competence, aggression, and anxiety points. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sosyal yetkinlik, saldırganlık, kaygı, ebeveyn özyeterlik algısı. tr_TR
dc.subject Social competence, aggression, anxiety, parental perceptions of self-efficacy. tr_TR
dc.title 4-5 yaş çocuklarının sosyal yetkinlik, saldırganlık, kaygı düzeyleri ile anne-babalarının ebeveyn özyeterliği algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Hülya Gülay Ogelman tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record