DSpace Repository

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dönem Projeleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dönem Projeleri

 

Recent Submissions

 • Yığın, Yunus (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08)
  Bu çalışmanın amacı, teknoloji geliştirme bölgelerinin ekonomiye katkısı ve vergilendirilmesi uygulama alanlarını incelenmektedir. Ülkemizde Ar- Ge faaliyetleri için sunulan maddi destekler, firmalar için daha cazip ve ...
 • Gezgin, Hasan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08)
  Devletler ülkesinde yaşayan vatandaşların birtakım ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yaparlar ve bu harcamalarının finansmanını ise vergiler oluşturmaktadır. Kamunun en önemli ...
 • Yarımtepe, Ramazan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08)
  Türk Vergi Sisteminde vergilemenin esası Vergi Mükelleflerinin Kendilerince Veya Vergi Sorumlularınca Vergilemeye esas alınacak Gelirin ve Gelir Unsurlarının Beyan edilmesi sistemine dayanmaktadır. Mükellefin beyanda ...
 • Tekehan, Zahide (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01)
  Çalışmada son dönem Kalkınma Planı dikkate alınarak revize edilen teşvik sistemi içinde, TİCARET BAKANLIĞI, KOSGEB, EXİMBANK, KGF, İŞKUR, SGK kurumlarına ilişkin güncel destek sistemi üzerinde durulmuştur. Teşvik sisteminin, ...
 • İrfan Karababa (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Takımlardan amaçlanan verim ve etkinliği karşılamak için takım olgusunun ve bilincinin artırılması gerekir. Bu noktada her üyenin iş bilincinin sağlanması, kişisel yeteneklerinin geliştirilmesi ve birbirleri arasında uyumlu ...
 • Yolcu, Mehmet (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu çalışmada, Vergi incelemelerinde randıman analizi incelenmiştir. Türkiye’de vergilerin büyük çoğunluğu beyan esasına göre toplanmaktadır. Yani mükellefler vergi matrahlarını ve ödenecek vergilerini kendileri beyan ...
 • Şen, Özlem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu çalışmada gerekli alt yapı ve donanıma sahip firmalarımızın markalaşma sürecine katılarak küresel pazarlarda adını duyurması amaçlanmıştır. Globalleşen dünyada firmaların pazarda kendine yer edinebilmesi ve hayatta ...
 • Birinkulu, Gülgün (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sahip oldukları girişimcilik potansiyeli ve okullarında aldıkları eğitimin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etkisi bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Meslek Yüksekokulları ...
 • Arslan, Can (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu çalışma ile son yıllarda değeri hızla artmakta olan yeni ürün geliştirme süreci ile ilgili literatür taraması yapılmış, farklı sektörlerden örnekler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma kısmında ise var olan ...
 • Eğit, Selen (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Çalışmanın ilk bölümünde, satın alma karar süreci, küresel eğilim, etnosentrizm, küresel kimlik ile küresel markalara karşı tutum konuları ele alınmış olup, yazından örneklerle derin bir biçimde takdim edilmiştir. İkinci ...
 • Kılıç, Müzeyyen Melis (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Temel faaliyeti mevduat toplamak ve kredi talebinde bulunan müşterilerine kredi kullandırmak olan bankalar finansal piyasaların en önemli aktörlerinden biridir. Özellikle kredilendirme süreci bankaların sürekliliği açısından ...
 • Köylü Gölcü, Fatıma (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Yapılan araştırmalara göre, dünyadaki işletmelerin sayısının yüzde seksenini aile işletmelerinin oluşturduğu varsayılmaktadır. Ülkeler arasındaki aile yapısının sosyo-kültürel, ekonomik farklılıkları göz önüne alınarak ...
 • Demirel, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Kentler, özellikle sanayi devrimi sonrasında insanların büyük çoğunluğunun yaşadığı alanlar haline gelmişlerdir. Fakat kent hayatı dendiğinde akla sadece binalardan oluşan bir yer gelmemelidir. Kentlerin içerisinde sosyal ...
 • Temeloğlu, Esma (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu çalışma, Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâları ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâ ve problem çözme becerisini belirlemek üzere çalışmaya katılmayı ...
 • Nizamoğlu, Nezahat Özlem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12)
  Bu çalışmanın amacı; personel seçimi ve iş bulma sürecinde sosyal medya kullanımının önemini ortaya koymaktır. Bu süreçte, insan kaynakları yöneticileri adayların geçmişine yönelik aramalar yapmaktadırlar. Bu sayede sosyal ...
 • Nebiçavuşoğlu, Sevtap (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12)
  İşsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik sosyal yardımlara olan ihtiyacı artırmaktadır. Sosyal yardımların bağımlılık yarattığı, kişileri tembelliğe sürüklediği ve toplumsal refahı olumsuz etkilediği tartışılmaktadır. ...
 • Şahin, Ali (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Tarım sektörü, istihdam edilen iş gücüne bakıldığında, ülkemiz için halen çok önemli bir yere sahiptir. 2926 sayılı kanun ile tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılığı tanımlanmış ve istihdamın kayıt altına ...
 • Altın, Atfiye Seda (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01)
  Bu çalışmada evde bakım aylığı kapsamında bakıma muhtaç engelli bireylere bakan aile üyelerinin bakım hizmeti konusundaki yeterliliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda evde bakım hizmetini gerçekleştiren 20 aile ...
 • Kaya, Nurgül (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12)
  Araştırmanın amacı firmalarda ihracat yoğunluğunun finansal performansa etkisini araştırmaktır. Bu amaçla BIST imalat sanayinde faaliyet gösteren 58 firmanın 2016 yılı mali tablo verileri istatistik teknikler aracılığıyla ...
 • Karamil, Özgür (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12)
  Günümüzde işletmelerin faaliyetlerinin çeşitliliği sonucu oluşan işlemlerin, sayılarının çokluğu ve karmaşıklığı dolayısıyla ortaya çıkan doğru ve güvenilir bilgi ihtiyacı finansal bilgi kullanıcıları için bağımsız denetimi ...

View more