İlahiyat Fakültesi

Recent Submissions

 • Eşmeli, İsmet (2017-04)
  Henri de Lubac, 20. yüzyılda Katolik ilahiyatına birçok açıdan katkı sağlamıştır. Özellikle o, kilisenin mahiyeti, misyonu ve kurtuluş konularında II. Vatikan Konsili sürecinde, öncesinde ve sonrasında Katolik İlahiyatına ...
 • Eşmeli, İsmet (Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017)
  Din, insanlık tarihi boyunca var olan bir gerçekliktir. Tarih boyunca her bir insanın ya da toplumun/topluluğun öyle ya da böyle bir inancı/dini var olagelmiş ve olmaya devam edecektir. Dinin, bireysel ve toplumsal boyutları ...
 • Eşmeli̇, İsmet (2014)
  Kilise teolojisi Hıristiyan ilahiyatında önemlidir. Kilisenin mahiyetiyle ilgili hususlar, Hıristiyan inanç esasları arsında yer almaktadır. Kilisenin mahiyeti hakkındaki tartışmalar Hıristiyan tarihinde önemli bir yer ...
 • Mutluel, Osman (Turkish Studies, 2018-12-29)
  Bu çalışmada felsefe tarihi içinde, iki farklı kültür ve inanca sahip iki filozofun “bir” olarak ifade ettikleri varlığın, nasıl anlaşılması gerektiği konusundaki, özellikle kendi dünyalarından bakılarak, Plotinus ve ...
 • Mutluel, Osman; Eşmeli̇, İsmet (Pamukkle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018-12-29)
  Kindî’ye göre insan nefsinin beden ile beraber olduğu dönem içinde temizlenmesi gerekir. İnsan hayatta iken, nefis arzu gücü ve öfke gücü sayesinde ahlakî faziletlerden ayrılarak kirlenir. Kindî’nin bu düşüncesi ile ...
 • Mutluel, Osman (Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 2018-12-29)
  The hilyah is the general works of art, which include books, poetry, and plates produced to introduce the Prophet to those who lived after him and did not have a chance to see him. the calligraphic form of the hilyah ...
 • Göz, Kemal (ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YAYINLAR, 2012)
 • Göz, Kemal (TÜRKİYE İMAM HATİPLİLER VAKFI YAYINLARI, 2016)
  The value concept, is a phenomenon that is mentioned, together with the history of mankind. Values are the building blocks in the society. Human Rights and Freedoms is one of the most important values for the humanity ...
 • Göz, Kemal (2016)
  İçinde yaşadığımız modern zaman diliminde insanoğlu ile tabiat düzeni arasında özellikle dikkat edilmesi gereken ciddi uyuşmazlıklar baş göstermiştir. Modern zamanın bir bunalımı olarak tanımlayabileceğimiz bu sorunlar ...
 • Göz, Kemal (2018-12)
  Günümüz dünyasında yaşam mücadelesi veren milletlerin en büyük ihtiyaç duyduğu konu yeni nesillerin temel insanlık değerlerinden bile yoksun olarak yetişiyor olmasıdır. Güvenilir bir gelecek temin etmek bakımından kadim ...
 • Göz, Kemal (Pamukkale Üniversitesi E-Yayınları No: 2, 2015-12-28)
  İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan gerçek o kadar açık ve net olarak ortadadır ki, değerler sistemi her topluma has olarak varlığını sürdürmüştür. İnsanlar, yaşadıkları toplumun değerler sistemine göre hayatlarını devam ...
 • Göz, Kemal (2017-11)
  Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini yaşamakta olduğumuz zaman dilimi insanlık tarihi içerisinde önemli imkânların yanında birçok problemleri de beraberinde getirmektedir. İnsanlık ailesinin son zamanlarda yaşadığı ve şahit ...
 • Göz, Kemal; Mutluel, Osman (Gümüşev Yayıncılık, 2018)
  İnsanlık tarihi kadar eski düşünce dinamiği olarak karşımıza çıkan felsefe, kendimizi tanıma ve başkalarına tanıtma olarak değerlendirilebilir. İnsan, yaratılışı itibariyle çevresinde olup bitenleri her zaman merakla ...
 • Göz, Kemal (2014-03)
  Değer, insanlarla beraber var olan en önemli kavramlardandır. İnsanın varlığıyla beraber bu kavramın da var olduğu bilinmektedir. Bu değerler, İnsanlar tarafından kabul gören, arzulanan önemli hedefler, amaçlar ve ...
 • Göz, Kemal (2018)
  İnsanlık tarihi boyunca insanoğlu yaşam tarzını şekillendirmek üzere devamlı kendisini geliştirerek yetkinliğe ulaşmaya çalışmıştır. Bu süreç içerisinde Birgivî’nin en çok üzerinde durduğu konu insanoğlunun davranışlarında ...
 • Göz, Kemal (2010)
  Toplum bilimleri, tarih, ahlak, siyaset ve sanat felsefesi gibi disiplinleri içine alan genel bir kavramdır. İnsanlığın bugün ulaştığı gelişim seviyesine parelel olarak toplum bilimleri günümüzde eskiye göre çok daha ...
 • Göz, Kemal (2018-12)
  Bu çalışma, İbn Sînâ’nın nefs ve nefsin güçleri konularındaki görüşlerini ortaya koyacaktır. Bunun yanında iç idrak güçlerinden olan ortak duyu kavramı üzerindeki değerlendirmelerini bilginin elde edilmesi bağlamında ...
 • Göz, Kemal (2018)
  Varlık felsefesinin temelini de varlık ve mahiyet kavramları oluşturmaktadır. Varlık, herhangi bir ispatlama ameliyesine ihtiyaç duyulmaksızın bir anda kavranan şeydir. Mahiyet kavramı bir varlığın özünü ve onun kendisiyle ...
 • Göz, Kemal (2017-12)
  Yaşadığımız yüzyılda insanlık tarihi içerisinde önemli imkânların yanında birçok problemlerin de var olduğu bilinmektedir. Bu olumsuzluklar güvenilir bir gelecek temin etmek bakımından kadim insanlık değerlerimizi genç ...

View more