Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri: Recent submissions

 • Göktaş, Anıl (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sanayi devrimiyle birlikte gelişen endüstrileşme sonucunda, Avrupalı devletlerin hammadde açığını kapatmak ve ulaşılan hammaddeyi hızlıca getirebilmek amacıyla daha hızlı, daha güvenli ve az maliyetli ulaşım yollarını aramaya ...
 • Ekleş, Erhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  20.yy’ın ikinci yarısından itibaren başlayan kaynak yetersizliği ve artan rekabet ortamı neticesinde işletmelerin ürettikleri ürün ya da hizmetleri hedefledikleri sayıdaki müşterilere ulaştırmaları zorlaşmaya başlamıştır. ...
 • Malak Akdağ, Zeynep (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırma çalışanların fiziksel, bilişsel ve duygusal işe adanmışlık düzeyinin işletmeye duyulan güven ve çalışma arkadaşlarına duyulan güvenile ne derece ilişkili olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.Örgütsel ...
 • Açıkgöz, Fuat (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Bu araştırma, mutfak çalışanlarının çalışma yaşamı kalitesi ile örgütsel bağlılık algısı arasındaki ilişkinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma örneklemini Denizli ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinin ...
 • Çıralı, Sunay (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Geleneksel finansa yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi, eşit ve tam bilgi varsayımına yöneliktir. Son yıllarda, ekonomideki tüm aktörlerin piyasayı etkileyen tüm bilgilere aynı anda sahip olduğu varsayımına şüpheyle ...
 • Gedikoğlu, Büşra (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Hem ülke ekonomisinin iç ve dış dengesini etkileyen önemli bir gösterge olması yönüyle hem de son yıllarda ülkeler arasında büyük artış gösteren ticari ve finansal akımlar nedeniyle, reel döviz kuru hareketleri ve bu ...
 • Der, Hasan Hüseyin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Bu çalışmada bebek ölümlerini etkileyen sosyal ve ekonomik faktörler çeşitli düzeylerde incelenmiştir. İlk olarak, en çok olabilirlik tahmini küçük örneklem ve nadir görülen olaylarda sapmalı sonuçlar verebileceği için ...
 • Kırmaci, Yunus (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Bu çalışmanın iki amacı vardır. İlk amacı Feyzullah Efendi’nin şeyhülislamlık döneminde mülazemet sisteminin işleyişini analiz etmektir. İkinci amacı Feyzullah Efendi’nin sistemin işleyişine müdahale edip etmediğini ...
 • Tarakçı, Doğukan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Küreselleşme ile birlikte 1980’li yıllardan sonra ülkelerin sermaye akımları önündeki engelleri kaldırması sonucunda yaşanan yüksek sermaye girişleri,ülkelerin daha rahat borçlanabilmesine imkan sağlamıştır. Bunun sonucunda ...
 • Yavuz, Ayşe (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın amacı reklamlardaki duygusal ögelerin göstergebilimi de kullanarak tüketiciyi nasıl ikna ettiğini incelemektir. Reklamların bir anlam üretme süreci olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda düzanlam ve yananlam ...
 • Mengüloğlu, Mehmet Ali (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kişilik, bireyleri birbirinden farklı kılan ve bireylerin davranışlarına yön veren bir olgudur. Bu çalışmada kişiliğin karanlık tarafı olarak ifade edilen karanlık üçlü kişilik özellikleri ele alınmıştır. Literatürde ...
 • Bulut, Canberk (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Mahalleler, ilk kent devletlerinin ortaya çıktığı dönemlerden bu yana var olan ve kentlerin kimliklerine etki eden en küçük yaşam birimleridir. Tarih boyunca kentlerin en temel birimi olan mahallelerin sosyal, kültürel ve ...
 • Doyran, Cansel (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Gizli müşteri uygulaması, bir hizmet kuruluşunda, firmanın önceden belirlenmiş standartlarının uygulanıp uygulanmadığını, kalite düzeyinin beklenen ölçüde olup olmadığını ve vaat edilen hizmetin gerçek anlamda sunulup ...
 • Doğan, Muhammed Mansur (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Bu Yüksek Lisans tezinde Almanya’da yaşayan Türk ve Türk kökenli girişimcilerin dijitalleşme fenomeni ve Endüstri 4.0 ile olan ilişkileri araştırılmaktadır. Dijital Dönüşüm toplumun bütün kurumlarını etkileyen ve gelecekte ...
 • Çolakoğlu, Ahmet Arif (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-06)
  Bu çalışma, son yıllarda Türkiye’de ve Dünya’da artan havacılık faaliyetleri göz önüne alınarak her geçen gün sayıları katlanarak artan havalimanlarının daha iyi bir şekilde analiz edilmesi ihtiyacından doğmuştur. Türkiye ...
 • Gündüz, Emre (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  İnternet’in hızlı yayılıyor olması satış kanallarında köklü değişikler olmasına sebep olmuştur. Tüketiciler arasında hızla yayılan İnternet, işletmeler tarafından satış kanalı olarak kullanılmaktadır. İnternet’te ...
 • Keskin, Tuğçe (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kurumların daha iyi bir toplum ve çevre için gönüllü olarak katkıda bulunması anlamına gelen kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, yaşanan değişimlerin toplumda ve işletmelerde yer bulması ile önemli hale gelmiştir. Hedef ...
 • Kadıoğlu, İrem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Türkiye Türkçesinde istem kavramına fiil-tamlayıcı ilişkisi bakımından değinilmiştir. Bununla birlikte Türkçede fiil-tamlayıcı ilişkisi çok yönlü olarak değerlendirilebilecek ve farklı pencerelerden bakılması gereken ...
 • Erken, Demet (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bilginin kaynağı konusu temelinde ortaya çıkan a priori problemi tartışmasında rasyonalistler ve emprisistler olmak üzere iki yaklaşım karşımıza çıkar. Geleneksel epistemolojide problem bilginin kaynağının ne olduğu temelinde ...
 • Arslantaş, Fatma (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2020)
  Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan “Adana Yemek Kültürü” isimli çalışmamızda Adana’nın yemekleri ve Adananın mutfak kültürünün sözlü kültür ürünlerine yansıması konu edilmiştir. Adana zengin mutfak kültürü ile tanınan ...