DSpace Repository

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri

 

Recent Submissions

 • Çoban, Berkay (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Hazar Denizi ve bu denizi çevreleyen coğrafya dünya üzerinde bulunan sayılı stratejik coğrafi alanlardan birini teşkil eder. Bu bölge MÖ I. binyılda varlık göstermiş olan İskitler, Sarmatlar, Persler, Grekler, Partlar ...
 • Özdemir, Fatih (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışmasında, Karadeniz Bölgesi âyanını, Evliya Çelebi tarafından yazılmış olan Seyahatnameyi ele alarak incelemeye çalıştık. Seyahatnamede Karadeniz Bölgesi ayanının isimleri ve kıyafetleri hakkında birçok bilgi ...
 • Çırak, Ayşe Nur (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Yoksulluk insanlığın var olduğu her dönemde varlığını hissettiren sosyal bir olgudur. Yoksulluğu oluşturan birçok neden vardır ve çalışmada ekonomik nedenler içerisinde yer alan gelir dağılımında adaletsizlik, işsizlik ...
 • Bulmuş, Müjdat (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Mainly targeted to children and written with the aim of reiterating dominant social patterns and codes, fairy tales play a significant role on conditioning individuals to perform the idealized gender roles they are expected ...
 • Baştan, Neslihan Bahar (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Turizm, tüm dünyada geçmişten günümüze her dönemde önemli sektörlerden biri olmasının yanı sıra gün geçtikçe gelişen ve büyüyen bir sektör özelliği de taşımaktadır. Gelişen teknoloji, iş saatlerindeki esneklik, boş ...
 • Göktaş, Anıl (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sanayi devrimiyle birlikte gelişen endüstrileşme sonucunda, Avrupalı devletlerin hammadde açığını kapatmak ve ulaşılan hammaddeyi hızlıca getirebilmek amacıyla daha hızlı, daha güvenli ve az maliyetli ulaşım yollarını aramaya ...
 • Ekleş, Erhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  20.yy’ın ikinci yarısından itibaren başlayan kaynak yetersizliği ve artan rekabet ortamı neticesinde işletmelerin ürettikleri ürün ya da hizmetleri hedefledikleri sayıdaki müşterilere ulaştırmaları zorlaşmaya başlamıştır. ...
 • Malak Akdağ, Zeynep (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırma çalışanların fiziksel, bilişsel ve duygusal işe adanmışlık düzeyinin işletmeye duyulan güven ve çalışma arkadaşlarına duyulan güvenile ne derece ilişkili olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.Örgütsel ...
 • Açıkgöz, Fuat (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Bu araştırma, mutfak çalışanlarının çalışma yaşamı kalitesi ile örgütsel bağlılık algısı arasındaki ilişkinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma örneklemini Denizli ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinin ...
 • Çıralı, Sunay (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Geleneksel finansa yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi, eşit ve tam bilgi varsayımına yöneliktir. Son yıllarda, ekonomideki tüm aktörlerin piyasayı etkileyen tüm bilgilere aynı anda sahip olduğu varsayımına şüpheyle ...
 • Gedikoğlu, Büşra (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Hem ülke ekonomisinin iç ve dış dengesini etkileyen önemli bir gösterge olması yönüyle hem de son yıllarda ülkeler arasında büyük artış gösteren ticari ve finansal akımlar nedeniyle, reel döviz kuru hareketleri ve bu ...
 • Der, Hasan Hüseyin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Bu çalışmada bebek ölümlerini etkileyen sosyal ve ekonomik faktörler çeşitli düzeylerde incelenmiştir. İlk olarak, en çok olabilirlik tahmini küçük örneklem ve nadir görülen olaylarda sapmalı sonuçlar verebileceği için ...
 • Kırmaci, Yunus (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Bu çalışmanın iki amacı vardır. İlk amacı Feyzullah Efendi’nin şeyhülislamlık döneminde mülazemet sisteminin işleyişini analiz etmektir. İkinci amacı Feyzullah Efendi’nin sistemin işleyişine müdahale edip etmediğini ...
 • Tarakçı, Doğukan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Küreselleşme ile birlikte 1980’li yıllardan sonra ülkelerin sermaye akımları önündeki engelleri kaldırması sonucunda yaşanan yüksek sermaye girişleri,ülkelerin daha rahat borçlanabilmesine imkan sağlamıştır. Bunun sonucunda ...
 • Yavuz, Ayşe (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın amacı reklamlardaki duygusal ögelerin göstergebilimi de kullanarak tüketiciyi nasıl ikna ettiğini incelemektir. Reklamların bir anlam üretme süreci olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda düzanlam ve yananlam ...
 • Mengüloğlu, Mehmet Ali (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kişilik, bireyleri birbirinden farklı kılan ve bireylerin davranışlarına yön veren bir olgudur. Bu çalışmada kişiliğin karanlık tarafı olarak ifade edilen karanlık üçlü kişilik özellikleri ele alınmıştır. Literatürde ...
 • Bulut, Canberk (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Mahalleler, ilk kent devletlerinin ortaya çıktığı dönemlerden bu yana var olan ve kentlerin kimliklerine etki eden en küçük yaşam birimleridir. Tarih boyunca kentlerin en temel birimi olan mahallelerin sosyal, kültürel ve ...
 • Doyran, Cansel (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Gizli müşteri uygulaması, bir hizmet kuruluşunda, firmanın önceden belirlenmiş standartlarının uygulanıp uygulanmadığını, kalite düzeyinin beklenen ölçüde olup olmadığını ve vaat edilen hizmetin gerçek anlamda sunulup ...
 • Doğan, Muhammed Mansur (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Bu Yüksek Lisans tezinde Almanya’da yaşayan Türk ve Türk kökenli girişimcilerin dijitalleşme fenomeni ve Endüstri 4.0 ile olan ilişkileri araştırılmaktadır. Dijital Dönüşüm toplumun bütün kurumlarını etkileyen ve gelecekte ...
 • Çolakoğlu, Ahmet Arif (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-06)
  Bu çalışma, son yıllarda Türkiye’de ve Dünya’da artan havacılık faaliyetleri göz önüne alınarak her geçen gün sayıları katlanarak artan havalimanlarının daha iyi bir şekilde analiz edilmesi ihtiyacından doğmuştur. Türkiye ...

View more