DSpace Repository

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri

 

Recent Submissions

 • Kurt, İsmail (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-05)
  Rodos Türk ağızları isimli çalışmamızda, Türklerin belli bir bölge yerine adanın tamamına yayılmasından dolayı ada bir bütün olarak ele alınmıştır.Çalışma için biri ön saha çalışması olmak üzere toplam altı kez Rodos’a ...
 • Çelik, Hüsrem (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-04)
  Harem müessesesinin ortaya çıkışını kent devletlerinin ortaya çıkışıyla eşdeğer düşündüğümüzde, siyasi birliğini ve ekonomik gelişimini sağlayan kent devletlerinin sınırlarını genişletme çabası harem kavramının kapsadığı ...
 • Ceylan, Metin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-02)
  Bu tez çalışmasında XVII. yüzyıl Divan şairlerinden Nef’î’nin Türkçe divanındaki kasideleriyle XII. yüzyıl İran şairlerinden Enverî’nin Farsça divanındaki kasideler; şairlerin kullandıkları önemli mazmunlar incelenerek ...
 • Akbaş, Sezgi (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tarım dışı kendi hesabına çalışanların sosyal sigortalılıklarına ilişkin uygulamada karşılaşılan sorun alanlarını saptamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmada 5510 sayılı Sosyal ...
 • Kumru, Coşkun (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Türkistan, Almanya’nın Drang nach Osten (Doğu’ya Yöneliş) politikası çerçevesinde giderek artan bir öneme sahip olmuştur. I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ayrılan Almanya aktif Türkistan politikasından vazgeçmemiştir. Hitler ...
 • Yüksel, Gülden (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-02)
  This thesis analyzes Jeanette Winterson’s The Passion (1987), Written on the Body (1992) and Lighthousekeeping (2004) within the concept of memory through a close textual analysis. Framed by theoretical background referring ...
 • Genç, Ayşe (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12)
  Firma değerleme yöntemleri olan F/K, PD/DD, F/S, F/NA, İNA yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören çimento sektörü firmalarının 2011-2019 yılları arası değerleri tespit edilmiştir. Bu yöntemlerle ...
 • Çablı,Abdulkadir (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-02)
  Kadim Balkan coğrafyasının hem tarihi Türk varlığı hem de Türk dili açısından önemli bir noktası olan Kosova’nın Prizren vilayetinin şehir merkezi ve köylerinde yer alan mezar taşları ve kitabelerinin ele alındığı tezimiz ...
 • Gözlükaya, Türkay (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12)
  Günümüzde, yerel ve merkezi yönetimlerin yapısında temel etkiler yaratacak önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Bu dönemde stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme ön plana çıkan kavramlar olmuştur. Yerel yönetimlerin ...
 • Özkanca Andıç, Nagihan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12)
  Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ile kitleler arasında yayılan toplumsal eşitlik isteği sosyal refah devletlerinin doğuşuna sebep olmuştur. Bu süreçten sonra yaşanan 1929 Ekonomik Buhranı, İkinci Dünya Savaşı gibi toplumsal ...
 • Der, Keziban (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Platon, Menon diyaloğunda, şu soruyu sorar: Bilgi niçin doğru inançtan daha değerlidir? Çağdaş değer problemi, Platon’un bu sorusunu konu edinir. Değer sorusu, literatürde genellikle iki farklı şekilde yorumlanmaktadır: ...
 • Soysal, Ayşe Nur (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-01)
  Bu araştırma ile konaklama işletmelerinde hizmet inovasyonunun otel yöneticileri ve müşteriler açısından çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hizmet inovasyonunun; pazar türbülansı, teknolojik türbülans, ...
 • Höbel, Zeynep (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Alan yazın tarandığında ekonomik özgürlüklerin, ekonomik büyümeyi ve refahı artırdığına yönelik birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Bununla birlikte yakın dönemde yapılan çalışmalarda değişen refah algısındaki anlayışa ...
 • Erdem, Fatih (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kehanet olgusu Eski Mezopotamya’da insanların hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak onların evreni, etraflarında meydana gelen olayları ve kendilerini değerlendirmelerinde önemli etkilere sahip olmuştur. Onlara göre ...
 • Kara, Mustafa Cemil (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2021-01)
  Küreselleşmenin etkisiyle artan uluslararası ekonomik faaliyetler bir yandan ulusal vergi sistemlerinin etkileşimini, diğer yandan bu etkileşimden kaynaklanan çatışmaları doğurmuştur. Özellikle sınır ötesi faaliyet gösteren ...
 • Yavuz, Ersin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-12)
  Çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu yatırımlarının tahsisinde etkili olan ekonomik, sosyal ve politik faktörleri araştırmak ve hizmet kayırmacılığına dair tespitler yapmaktır. Ampirik analiz bölümünde, kamu yatırımlarının ...
 • Bozkurt, Kadriye (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda tiyatrodaki yeni yaklaşımları ve toplumsal değişimleri irdelediğimizde, Alman Tiyatro uzmanı ve kuramcı Hans- Thies Lehmann’ın da belirttiği üzere, tiyatronun yeni bir özerklik ...
 • Kökten, Hasret (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-11)
  Eğitim ve felsefe ilişkisi, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu ilişkiden ise karşımıza eğitim felsefesi çalışmaları çıkmaktadır. Eğitim felsefesi felsefenin spesifik, uygulamalı bir alanıdır. Eğitim felsefesinin ...
 • İrdem, Şeyda (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kapitalist düzenin egemen olduğu örgütlerdeki yönetici modeline göre “kazanç elde etme hırsı” ve “makam düşkünlüğü” gibi özelliklerin ön planda olması, bu tür örgüt yöneticilerinin “hak” ve “adalet” anlayışından yoksun ...
 • Ertekin, Halil İbrahim (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-10)
  Bilindiği gibi Türkiye’de belediyeler halka en yakın hizmet veren kamu kuruluşlarıdır. Günümüzde Belediyelerin halka sundukları hizmetler çok çeşitli hale gelmiştir. Yapılan hizmetlerdeki çeşitliliğin artması ile birlikte ...

View more