Sosyal Bilimler Enstitüsü

Recent Submissions

 • Çoban, Berkay (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Hazar Denizi ve bu denizi çevreleyen coğrafya dünya üzerinde bulunan sayılı stratejik coğrafi alanlardan birini teşkil eder. Bu bölge MÖ I. binyılda varlık göstermiş olan İskitler, Sarmatlar, Persler, Grekler, Partlar ...
 • Yavuz, Ersin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-12)
  Çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu yatırımlarının tahsisinde etkili olan ekonomik, sosyal ve politik faktörleri araştırmak ve hizmet kayırmacılığına dair tespitler yapmaktır. Ampirik analiz bölümünde, kamu yatırımlarının ...
 • Özdemir, Fatih (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışmasında, Karadeniz Bölgesi âyanını, Evliya Çelebi tarafından yazılmış olan Seyahatnameyi ele alarak incelemeye çalıştık. Seyahatnamede Karadeniz Bölgesi ayanının isimleri ve kıyafetleri hakkında birçok bilgi ...
 • Çırak, Ayşe Nur (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Yoksulluk insanlığın var olduğu her dönemde varlığını hissettiren sosyal bir olgudur. Yoksulluğu oluşturan birçok neden vardır ve çalışmada ekonomik nedenler içerisinde yer alan gelir dağılımında adaletsizlik, işsizlik ...
 • Bozkurt, Kadriye (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda tiyatrodaki yeni yaklaşımları ve toplumsal değişimleri irdelediğimizde, Alman Tiyatro uzmanı ve kuramcı Hans- Thies Lehmann’ın da belirttiği üzere, tiyatronun yeni bir özerklik ...
 • Bulmuş, Müjdat (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Mainly targeted to children and written with the aim of reiterating dominant social patterns and codes, fairy tales play a significant role on conditioning individuals to perform the idealized gender roles they are expected ...
 • Kökten, Hasret (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-11)
  Eğitim ve felsefe ilişkisi, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu ilişkiden ise karşımıza eğitim felsefesi çalışmaları çıkmaktadır. Eğitim felsefesi felsefenin spesifik, uygulamalı bir alanıdır. Eğitim felsefesinin ...
 • İrdem, Şeyda (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kapitalist düzenin egemen olduğu örgütlerdeki yönetici modeline göre “kazanç elde etme hırsı” ve “makam düşkünlüğü” gibi özelliklerin ön planda olması, bu tür örgüt yöneticilerinin “hak” ve “adalet” anlayışından yoksun ...
 • Ertekin, Halil İbrahim (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-10)
  Bilindiği gibi Türkiye’de belediyeler halka en yakın hizmet veren kamu kuruluşlarıdır. Günümüzde Belediyelerin halka sundukları hizmetler çok çeşitli hale gelmiştir. Yapılan hizmetlerdeki çeşitliliğin artması ile birlikte ...
 • Baştan, Neslihan Bahar (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Turizm, tüm dünyada geçmişten günümüze her dönemde önemli sektörlerden biri olmasının yanı sıra gün geçtikçe gelişen ve büyüyen bir sektör özelliği de taşımaktadır. Gelişen teknoloji, iş saatlerindeki esneklik, boş ...
 • Göktaş, Anıl (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sanayi devrimiyle birlikte gelişen endüstrileşme sonucunda, Avrupalı devletlerin hammadde açığını kapatmak ve ulaşılan hammaddeyi hızlıca getirebilmek amacıyla daha hızlı, daha güvenli ve az maliyetli ulaşım yollarını aramaya ...
 • Şenel, Neşe (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  This thesis study aims to analyze the poetry of two female poets who committed suicide, Sylvia Plath and Nilgün Marmara, within the context of the psychoanalytical perspectives to death and self-destruction. By rendering ...
 • Ekleş, Erhan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-09)
  20.yy’ın ikinci yarısından itibaren başlayan kaynak yetersizliği ve artan rekabet ortamı neticesinde işletmelerin ürettikleri ürün ya da hizmetleri hedefledikleri sayıdaki müşterilere ulaştırmaları zorlaşmaya başlamıştır. ...
 • Malak Akdağ, Zeynep (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırma çalışanların fiziksel, bilişsel ve duygusal işe adanmışlık düzeyinin işletmeye duyulan güven ve çalışma arkadaşlarına duyulan güvenile ne derece ilişkili olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.Örgütsel ...
 • Uzunkaya, Dilek (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada Budist Uygur Edebiyatının en hacimli eseri olan Altun Yaruk, Budizmin Hînayâna mezhebine ait olan Maitrisimit ve Maniheist Uygurların tövbe duası Huastuaniftte yer alan fiillerin istem potansiyelleri ve istem ...
 • Açıkgöz, Fuat (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Bu araştırma, mutfak çalışanlarının çalışma yaşamı kalitesi ile örgütsel bağlılık algısı arasındaki ilişkinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma örneklemini Denizli ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinin ...
 • Toptaş, Rahşan (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Köklü bir mimarlık geçmişi olan Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca, geçmişinden aldığı mirasa, hüküm sürdüğü bölgelerin coğrafi ve kültürel özelliklerini ekleyerek mimari bir sentez oluşturur. İmparatorluğun son ...
 • Çıralı, Sunay (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Geleneksel finansa yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi, eşit ve tam bilgi varsayımına yöneliktir. Son yıllarda, ekonomideki tüm aktörlerin piyasayı etkileyen tüm bilgilere aynı anda sahip olduğu varsayımına şüpheyle ...
 • Gedikoğlu, Büşra (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Hem ülke ekonomisinin iç ve dış dengesini etkileyen önemli bir gösterge olması yönüyle hem de son yıllarda ülkeler arasında büyük artış gösteren ticari ve finansal akımlar nedeniyle, reel döviz kuru hareketleri ve bu ...
 • Der, Hasan Hüseyin (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-08)
  Bu çalışmada bebek ölümlerini etkileyen sosyal ve ekonomik faktörler çeşitli düzeylerde incelenmiştir. İlk olarak, en çok olabilirlik tahmini küçük örneklem ve nadir görülen olaylarda sapmalı sonuçlar verebileceği için ...

View more