DSpace Repository

5-6 yaş çocuklarının etkileşimli oyunları ile sözel dil başarımları ve sayı hissi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kilimlioğlu, Mehmet Çağatay
dc.date.accessioned 2019-02-11T11:10:46Z
dc.date.available 2019-02-11T11:10:46Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3245
dc.description.abstract Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi, 5-6 yaş çocuklarının akran oyunları, sözel dil başarımları ve sayı hisleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. İkincisi ise, sözel dil başarımları ve sayı hissi puanlarının etkileşimli oyun puanlarının altında yer alma ile etkileşimli oyun puanlarının üstünde yer alma durumunu hangi doğruluk düzeyinde sınıflayabildiğini belirlemektir. İlişkisel tarama modeli kullanılan araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 yıllarında Denizli ilinin bir ilçe merkezinde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı anaokuluna devam eden 6 farklı sınıftaki 5-6 yaş grubundan 114 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Akran Oyun Ölçeği, Türkçe Erken Dil Gelişim Testi ve Sayı Hissini Değerlendirme ölçekleri aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde Spearman Korelasyon Analizi, Kruskal-Wallis H ve Lojistik Regresyon Analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre 5-6 yaş çocuklarının etkileşimli ve yetkin oyunu ile sözel dil başarımları ve sayı hissi arasında pozitif yönde, tek başına düşük düzey oyun ile sözel dil başarımları ve sayı hisisi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Lojistik regresyon bulguları sözel dil başarımı puanlarındaki artışın çocukların etkileşimli oyun oynama olasılığını arttırdığı göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract This study has two aims. The first is to examine the relationships between peer play, oral language performances and number sense of 5-6 year old children. The second is to determine the correct level of accuracy in which oral language performance and number sense scores can be classified under or above the interactive play scores. The sample of the study, which used the relational screening model consisted of 114 children from 5-6 age group in 6 different classes attending kindergarten in a district center of Denizli province in 2016-2017. The data were collected through Personal Information Form, Peer Play Scale, Turkish Early Language Development Test and Assesing Number Sense. Spearman Correlation Analysis, Kruskal-Wallis H and Logistic Regression Analysis were used to analyze the data. According to the result of the study, it was found that the interactive and competent play of 5-6 year-old children had a positive relationship with oral language performance and number sense where as individul and low-level play had a significant negative relationship. The result of logistic regression show that an increase in the oral language performance scores increased the likelihood of engaging in interactive play.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Etkileşimli oyun tr_TR
dc.subject sözel dil başarımı tr_TR
dc.subject sayı hissi tr_TR
dc.subject lojistik regresyon tr_TR
dc.subject Interactive play
dc.subject oral language performance
dc.subject number sense
dc.subject logistic regression
dc.title 5-6 yaş çocuklarının etkileşimli oyunları ile sözel dil başarımları ve sayı hissi arasındaki ilişkinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examınatıon of the relatıonshıp between ınteractıve play and oral language performance and number sense of chıldren aged 5-6 tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Asiye İVRENDİ tr_TR
dc.contributor.authorID 47115 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record