DSpace Repository

Denizli müze müdürlüğü kurtarma kazılarından ele geçen bakır ve bakır alaşımı etütlük eserlerin bozulma durumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Evin CANER, Cem GÖK
dc.contributor.author Sansar, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-01-30T07:31:03Z
dc.date.available 2019-01-30T07:31:03Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/3148
dc.description Bu çalışma 2017ARKE001 numaralı proje ile Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi (PAUBAP) tarafından desteklenmiştir. en_US
dc.description.abstract Konservasyon, eserlerin özgün niteliklerine bağlı kalarak estetik bütünlüğünü bozmadan yapısını, teknolojik ve maddesel özelliklerini korumak, bozulmasına sebep olan nedenler ile etkenlerin belirlenerek en uygun method ve yöntemler kullanılarak korunmasıdır. Konservasyonun en önemli aşamalarından biri eserin malzemesinin karakterizasyonu, bozulmalarının ve nedenlerinin belirlenmesidir. Bakır ve Bakır alaşımlarının bozulmalarının ve nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu tez çalışması 6 bölüm olarak ele alınmıştır. “Giriş” bölümünde; problem ortaya konulmuş, araştırmanın amacı, kapsamı ve gerekçesi, çalışmanın sınırlamaları-sınırlılıkları belirtilmiş ve literatür de yer alan çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir. “Tarihsel Gelişim ve Yapım Teknikleri” bölümünde; bakır ve bakır alaşımlarının tarihsel süreci kronolojik olarak anlatılmı, yapım (üretim) teknikleri ve teknolojileri hakkında bilgi verilmiştir. “Bakır ve Bakır Alaşımları” bölümünde; bakır ve bakır alaşımlarının tanımlaması yapılmış, fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. “Bakır ve Bakır Alaşımlarının Bozulmaları” bölümünde; korozyon oluşum süreci, korozyon oluşumunun nedenleri ve korozyon ürünleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. “Materyal” bölümünde; tez çalışma kapsamında ele alınan kurtarma kazıları hakkında bilgi ve incelenen eserlerin ölçekli fotoğrafı tabloda kodlandırılarak verilmiştir. “Eserlerin Karakterizasyonu ve Bozulma Durumlarının incelenmesi” bölümünde; bakır ve bakır alaşımlı numunelerin XRF, SEM-EDX, FTIR spektroskopi yöntemi ile analiz sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir. „„Sonuç ve Değerlendirme?? bölümünde; elde edilen analiz verileri karşılıklı mukayese edilerek eserlerin bozulma durumu ve nedenleri hakkında elde edilen bilgiler verilmiştir. en_US
dc.description.abstract Conservation is to preserve the structure, technological and material properties of an object based on its authentic features without deforming its aesthetic unity, to identify the reasons and effects underlying the deterioration and accordingly conserve it using the most suitable methods. One of the most important stages in conservation process is the identification of characterization features of the object?s material and of deteriorations. This thesis covering the identification of deteriorations in copper and copper alloys is arranged in six chapters. In the “Introduction” the problem is determined, the aim, scope and reasons of the study as well as the limitations and restrictions of the study are expressed and major studies in the literature are presented. In the chapter titled “Historic Development and Production Techniques” existence of copper and copper alloys is given chronologically through history and information is given on production techniques and technology. In the chapter “Copper and Copper Alloys” copper and copper alloys are defined, their physical and chemical properties are given and the changes in the copper alloy proportions are explained. In the chapter of “Deterioration of Copper and Copper Alloys” the concepts of deterioration and corrosion are explained, and information is given on the formation of corrosion, reasons for corrosion and corrosion products. Chapter “Material” covers information on the salvage excavations mentioned within the thesis and the artefacts studied are given with photos to scale in a table. The chapter of “Analyses of Deterioration” presents the data obtained from XRF, SEM-EDX and FTIR spectroscopy analyses of the specimens taken from the concerned copper and copper alloy artefacts. The chapter of “Assessment and Conclusion” deals with the analysis results thus obtained and compared, and deterioration statuses of the objects studied are thus attained. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bakır en_US
dc.subject Bakır alaşımı en_US
dc.subject Bozulma en_US
dc.subject Korozyon en_US
dc.subject Korozyon ürünleri en_US
dc.subject XRF en_US
dc.subject SEM-EDX en_US
dc.subject FTIR spektroskopisi en_US
dc.subject Copper en_US
dc.subject Copper alloy en_US
dc.subject Deterioration en_US
dc.subject Corrosion en_US
dc.subject Corrosion products en_US
dc.subject XRF en_US
dc.subject FTIR spectroscopy en_US
dc.title Denizli müze müdürlüğü kurtarma kazılarından ele geçen bakır ve bakır alaşımı etütlük eserlerin bozulma durumlarının incelenmesi en_US
dc.title.alternative Investıgatıon of deterıoratıon of copper and copper alloy artefacts uncovered ın salvage excavatıons by Denızlı museum dırectorate en_US
dc.type Master Thesis en_US
dc.authorid 52474, 45443
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record