DSpace Repository

Basel III uzlaşısı Ve Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Bulut, Hümeyra
dc.date.accessioned 2019-01-24T11:41:20Z
dc.date.available 2019-01-24T11:41:20Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3138
dc.description.abstract Finansal sistemin zamanla koşut hızlı bir şekilde büyüyerek global ölçekte finans piyasasının dünya ekonomik büyüklüğünün ötesinde bir gelişme kaydetmesini sağlamış olup büyüyen sistemde risk seviyesi artmış ve giderek krizleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda bankacılık sistemi temel bankacılık ürünleri ile birlikte daha riskli ve yüksek kaldıraç ve getiri oranına sahip alanlara girmiştir. Bu durum küresel finans siteminin, bankacılık sisteminin daha yakın takibi ve güncel düzenlemeler ile ülkeler arasındaki uygulama farklılıklarının azaltılmasını zorunlu kılmıştır. Bu noktada gelişmiş ve kalkınmakta olan ülkeler ulusal bazda finansal sistemi korumak ve sermaye yeterlilikleri gibi konularda bir dizi tedbir ve uygulama ortaya koyarken ülkeler arasında yeknesaklığın sağlanması ve koordinasyon amacıyla 1974 yılında Basel Gözlem Komitesi kurulmuştur. Komitenin yayımladığı uzlaşılar; Basel 1 (1988), Basel 2 (2004) ve Basel 3 (2010) ile global anlamda finansal istikrarın korunarak olası kriz ortamlarını bankacılık sisteminin daha güçlü ve dayanıklı bir yapıda karşılamasını sağlamak ve bankacılık ve finans sektörünün bizatihi kendisinden kaynaklanabilecek risklerin yaratacağı krizleri önlemeyi amaçlamıştır. Dünya ile entegre bir finans ve bankacılık sistemi öngören ve ilerleyen Türkiye de, Basel uzlaşılarına tam uyum kapsamında özellikle 2001 yılında yaşanan kriz ertesinden hızlı gelişmeler kaydetmiş ve oluşturulan düzenlemeler ve tedbirler kapsamında güçlü sermaye ve düşük risk yapısıyla 2008 küresel bankacılık krizinden büyük ölçüde sorunsuz çıkarak, güncel durumda Basel 3 kriterleri ile tam uyumlu bir şekilde yoluna devam etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Global financial markets having developed much more than the economy itself, had increased the risk level of the system and gave rise to economic crisis. In this respect, banking system had been using more risky tools with more return and leverage rates. As a result, monitoring of banking systems and decreasing implementation differences between countries had become compulsory. In this juncture, both developed and developing countries implemented some measures and regulations to protect their financial system and to maintain capital adequacy of banks; whereas in the international context, Basel Committee on banking supervision was founded in1974 to provide corporation between countries.The committee by publishing Basel 1, Basel 2, Basel 3 aimed at maintaining financial stability, being ready for any financial crisis with a stronger and more resistant banking system and avoiding the financial crisis which may occur as a result of the risks caused by the banking system itself. Turkey claiming a banking system integrated with the rest of the world, especially after the banking crisis in 2001, in accordance with Basel measurements has regulated its banking system to create a system with stronger capital and lower risk structures. As a result of these regulations Turkey got over the crisis of 2008 with few damage and moves on in accordance with the up to date Basel measurements Basel 3. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Bankacılık tr_TR
dc.subject Basel Kriterleri tr_TR
dc.subject Sermaye Yeterlilik tr_TR
dc.subject Risk tr_TR
dc.subject Banking tr_TR
dc.subject Basel Measurements tr_TR
dc.subject Capital Requirements tr_TR
dc.title Basel III uzlaşısı Ve Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative Basel III measurements and effects on Turkish Banking sector tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Hakan Sarıtaş tr_TR
dc.contributor.authorID 28249 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record