DSpace Repository

Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Kasap, Demet
dc.date.accessioned 2019-01-21T07:06:43Z
dc.date.available 2019-01-21T07:06:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/3130
dc.description Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi olarak 2016EĞBE022 no ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı yaratıcı okuma, yaratıcı yazma çalışmalarının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişilerine etkisini belirlemektir. Araştırma verilerinin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden oluşan karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmı 2015-2016 eğitim öğretim yılında Denizli’de orta sosyo-ekonomik düzeyde bir ilkokulun 4. sınıflarında öğrenim gören 32 öğrenci (deney grubu: 16 kontrol grubu: 16) ile 14 haftalık süreçte gerçekleştirilmiştir. Araştırma süresince deney grubunda yaratıcı okuma ve yaratıcı yazma uygulamaları yapılırken, kontrol grubunda Türkçe öğretim programına uygun olarak Türkçe dersleri işlenmiştir. Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen “Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği”, “Okuduğunu Anlama Testi”, “Yazma Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği”, “Yaratıcı Yazma Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Nicel veriler "SPSS 22 for Windows" paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise “Öğrenci Görüşlerine Göre Yaratıcı Okuma Uygulamalarının Değerlendirilmesine İlişkin Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ve “Öğrenci Görüşlerine Göre Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Değerlendirilmesine İlişkin Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” başlıklı iki form ile deneysel sürecin etkililiği değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yaratıcı okuma, yaratıcı yazma uygulamaları 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişilerinin anlamlı bir artış göstermesinde etkili olmuştur. Uygulamalara katılan öğrenciler sürece ilişkin olumlu görüş bildirmişler ve uygulamaların okuma ve yazmaya yönelik bakış açılarına ve Türkçe dersi başarılarına olumlu yönde katkısının olduğunu ifade etmişlerdir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of the study is to identify the possible effects of creative reading and creative writing studies on the creative reading, reading comprehension, writing and creative writing success of the fourth grade pupils. In this study, mixed method was used through quantitative and qualitative data collection, analyses and interpretation. The research was conducted in 2015-2016 academic year. The research was carried out with pupils in the 4th grade of a middle socio-economic elementary school in Denizli. The participants were 32 pupils and the treatment was conducted 2 hours in 14 weeks. While creative reading and creative writing practices were carried out in the experimental group, control group pupils were taught according to Turkish language program. Our quantitative data were collected through 4 scales developed by the researcher. The scales were; “Evaluation of the Creative Reading Process,” “Reading Comprehension Test,” “Evaluation of Writing Products,” “Evaluation of Creative Writing Products.” SPSS 22 for Windows package program was used to analyze the quantitative data. In the qualitative dimension of research, the reflections of the pupils were taken with two interview forms “Semi-Structured Interview Form for Evaluating Creative Reading Practices according to Students View” and Semi-Structured Interview Form for Evaluating Creative Writing Practices according to Students View,” and thus, the reflections of pupils regarding the effectiveness of experimental process were analyzed and interpreted. According to the results of the study, creative reading and creative writing practices are effective with a significant increase on the 4th class pupils’ success on creative reading, reading comprehension, writing and creative writing. The pupils participated in the experimental group reported positive reflections and positive contributions to their reading and writing perspectives as well as their achievements in Turkish classes. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Yaratıcı okuma tr_TR
dc.subject Yaratıcı yazma tr_TR
dc.subject Okuduğunu anlama tr_TR
dc.subject Creative reading tr_TR
dc.subject Creative writing tr_TR
dc.subject Reading comprehension tr_TR
dc.title Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of creative reading and creative writing studies on creative reading, reading comprehension, writing and creative writing success tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.name Fatma Susar Kırmızı tr_TR
dc.contributor.authorID 159223 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record