DSpace Repository

İlköğretimde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Denizli ve Erzurum örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author Akşit, İbrahim
dc.date.accessioned 2018-06-05T08:05:49Z
dc.date.available 2018-06-05T08:05:49Z
dc.date.issued 2011-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2891
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Denizli ve Erzurum il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunları tespit etmektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Denizli ve Erzurum il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan bütün sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşıldığından dolayı örneklem alınmamıştır. Araştırmada veriler, danışmanın katkısı ve gözetiminde araştırmacı tarafından oluşturulan anket formuyla toplanmıştır. Araştırmada betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme aracındaki kişisel bilgilerin frekans ve yüzdelik dağılımları ile karşılaşılan sorunlara verdikleri cevapların da aritmetik ortalamaları bulunmuştur. Betimsel istatistik teknikleriyle elde edilen veriler SSPS 15 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda genel eğilimler ve benzerliklere göre nitel olarak analiz edilmiştir. İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde sosyal bilgiler öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar beş grupta incelenmiştir. Sonuçta öğretmenlere göre öğrenciler, dersin öğrenci merkezli işlenmesini olumlu karşılamalarına rağmen derste her şeyi öğretmenden bekledikleri, SBS'yi dikkate almak ders öğretmenini kısmen sınırlandırdığı ve SBS nedeniyle derste üst düzey becerileri öğretemedikleri saptanmıştır. Öğretmenlerin dersi, öğrenci merkezli yaklaşımlarla işlediğinde müfredatı yetiştiremediği, öğrenci merkezli yaklaşımların ve derste nasıl uygulanacağı hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen öğrenciye rehberlik eden role tam adapte olamadıkları, dersin haftada üç saat olmasının, müfredatı yetiştirmek için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sorunlar tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to determine the problems which social studies teachers face while teaching social studies in primary schools located in the cities of Denizli and Erzurum. Descriptive scanning method was used in this research. The research population consisted of all the social studies teachers teaching in primary schools in the cities of Denizli and Erzurum. No sample was used because all the teachers were reached. The research data were collected using a survey questionnaire which was developed by the researcher with the help of his advisor. Descriptive statistical techniques were used in the study and socio-demographic information of the teachers based on frequency and percentage distribution were analyzed using the SPSS 15 package program. The means of the answers of the participants were compared. The data collected from the open ended questions were analyzed based on similarities and general tendency regarding the qualitative research method. The problems faced by the social studies teachers were examined divided into five groups. The results were; according to the teachers, even though the method of teaching was students centered which was perceived to be positive by the teachers students still wanted to be taught everything by the teachers. When teachers taught according to the SBS exam system, they were partially restricted in that they could not teach high level skills. When the student centered method of teaching was implemented, the teachers could not complete the curriculum. Even though they had the necessary skills to teach according to the student centered method, they were not fully adapted in the role of guiding the students. Even though social studies were taught three hours a week they did not have sufficient time to complete the curriculum. Key Words: Primary Education, Social Studies, Social Studies Teacher, Social Studies Education, Problem tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Sosyal Bilgiler tr_TR
dc.subject Sosyal Bilgiler Öğretmeni tr_TR
dc.subject Sosyal Bilgiler Öğretimi tr_TR
dc.subject Sorunlar tr_TR
dc.subject Primary Education tr_TR
dc.subject Social Studies tr_TR
dc.subject Social Studies Teacher tr_TR
dc.subject Social Studies Education tr_TR
dc.subject Problems tr_TR
dc.title İlköğretimde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Denizli ve Erzurum örneği) tr_TR
dc.title.alternative The problems which social studies teachers serving in primary schools faced, during the social studies education (The examples of Denizli and Erzurum) tr_TR
dc.type MasterThesis tr_TR
dc.contributor.name Feyyaz Karaca tr_TR
dc.contributor.authorID 52334 tr_TR
dc.contributor.authorID 52480 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record