DSpace Repository

60-72 aylık çocukların öz-düzenleme becerileri, sosyal yetkinlik ve problem çözme becerileri arasındaki i̇lişkinin i̇ncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Işıksolu Aysel, Yeşim
dc.date.accessioned 2020-06-03T10:09:55Z
dc.date.available 2020-06-03T10:09:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/28695
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, 60- 72 aylık çocukların öz-düzenleme becerileri, sosyal yetkinlik davranışları ve problem çözme becerilerinin ilişkisini incelemektir. Çalışmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış olup örneklem okul öncesi eğitim gören 60-72 ay aralığındaki 329 çocuktan oluşmaktadır. Verilerin toplanması için "Kişisel Bilgi Formu", "Öz-düzenleme Becerileri Ölçeği (Anne Formu)", "Sosyal Yetkinlik Davranış Değerlendirme Ölçeği (SYDD)"nin sosyal yetkinlik alt boyutu ve "Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ)" kullanılmıştır. SPSS programı kullanılarak verilerin analiz edilmesi için betimleyici analizler, korelasyon analizi, bağımsız gruplar t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların öz-düzenleme ve sosyal yetkinlik becerileri ile öz-düzenleme ve problem çözme becerileri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Problem çözme ve sosyal yetkinlik becerileri arasında anlamlı ilişki görülmemiştir. Cinsiyet değişkeni sosyal yetkinlik davranışları üzerinde kızlar lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Daha önce okul öncesi eğitimi almış olan çocukların öz-düzenleme becerilerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öz-düzenleme, sosyal yetkinlik ve problem çözme becerileri üzerinde anne yaşının etkili olmadığı, baba yaşının sadece özdüzenlemenin çalışma belleği ve engelleyici kontrol- duygu alt boyutları ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Anne ve baba eğitiminin öz-düzenleme ve sosyal yetkinlik becerileri ile pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği, öz-düzenleme becerilerinin sosyal yetkinlik ve problem çözme becerilerini düşük düzeyde yordadığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to examine the relationship between self-regulation skills, social competency behaviors and problem solving skills of 60-72 months-old children. Relational screening method was used in the study and the sample consisted of 329 children in the range of 60-72 months who received pre-school education. Data of the research collected through "Personal Information Form","Self-Regulation Skills Scale (Mother Form)" developed by Erol and İvrendi (2018), "Social Competence Behavior Assessment Scale" adapted by Çorapçı, Aksan, Arslan- Yalçın and Yağmurlu (2010) and " Problem Solving Scale" developed by Oğuz and Köksal Akyol (2015).Descriptive analysis, correlation analysis, independent groups t-test, One Way Analysis of Variance (ANOVA) and regression analysis were used to analyze the data using SPSS program. According to the research results, a low level of positive correlation was found between children's self-regulation and social competence skills and self-regulation and problemsolving skills. There was no significant relationship between problem solving and social competence skills. The gender variable varies significantly in favor of girls on social competency behavior. It has been determined that children who have received pre-school education have higher self-regulation skills. It was determined that maternal age was not effective on self-regulation, social competence and problem-solving skills, and father age was related only to self-regulation's working memory and preventive control-emotion subdimensions. It was observed that mother and father education positively correlated with self-regulation skills and social competence skills, and self-regulation skills predicted social competence and problem solving skills at a low level. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öz-düzenleme tr_TR
dc.subject sosyal yetkinlik tr_TR
dc.subject problem çözme tr_TR
dc.subject okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Self- regulation tr_TR
dc.subject social competence tr_TR
dc.subject problem solving tr_TR
dc.subject preschool education tr_TR
dc.title 60-72 aylık çocukların öz-düzenleme becerileri, sosyal yetkinlik ve problem çözme becerileri arasındaki i̇lişkinin i̇ncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination of the relationship between self-regulation skills, social competence and problem solving skills of 60- 72 months-old children tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Tok, Emel tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record