DSpace Repository

Çatışma yönetimi ve Denizli Belediyesi'nde bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Altındal, Hasan
dc.date.accessioned 2018-05-28T07:46:49Z
dc.date.available 2018-05-28T07:46:49Z
dc.date.issued 2010-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2866
dc.description.abstract Yüzyıllardan beri hem sosyal hem de örgüt gibi biçimsel yapılarda, kısacası insanların bulunduğu her ortamda çatışma yaşanmıştır. Bu nedenle, çatışma pek çok disipline konu olmuştur. Sosyoloji, psikoloji, uluslar arası ilişkiler vb. birçok farklı akademik disiplinler tarafından incelenmekte olan çatışma kavramı, örgütsel bağlamda yapılan yönetim bilimi çalışmalarının da kapsamı içinde yer almaktadır. Örgütü meydana getiren insanlar birbirleriyle sürekli sosyal ilişkiler içerisindedirler. Bu sosyal ilişkiler sırasında bireylerin kişilik, algı, düşünce, değer, ihtiyaç ve hedef anlamında birbirleriyle aynı olmaları mümkün olmadığı için birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıklar ve başka birçok neden çatışmaya kaynak teşkil etmektedir. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çatışma kavramının tanımına ve bazı kavramlarla ilişkisine değinilmiştir. İkinci bölümde örgütsel çatışmaya yönelik bilimsel yaklaşımlar ile çatışma yönetim stratejileri ele alınmıştır. Son bölüm uygulama bölümü olup Denizli Belediyesi'nde anket çalışması yapılarak çatışmanın kaynakları ve bu kurumda uygulanan çatışma çözüm stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada ?çatışma? kavramı yönetim bilimi çerçevesinde ele alınmış ve isletmeler (örgütler) düzeyinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı; işletmelerde personelin yaşadığı çatışma nedenlerini ve çatışma sürecinde kullanılan çatışma yönetim stillerini, bunların personelin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve bu çatışma nedenleri ile kullanılan çatışma yönetim stilleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. tr_TR
dc.description.abstract Throughout the centuries, in both social and formal structures like organizations, in short, in all media where humans existed, conflicts were emerged out. Therefore, conflict had been the theme of many disciplines. Conflict which has been studied by different academic disciplines such as sociology, psychology, international relations etc. has also been one of the main focuses of administrational science research conducted within the context of organizations. Human, who forms organizations are always in social existences and relations. During these relations it?s not possible for human to be homogeneous in term of; personality, perception, idea, value, need,and goal as they show a wide range of variation. These variations cause conflict, and many other sources poses. This study consists of three parts. In the first part in the definition of the concept of conflict and relations with some of the concepts have been mentioned. In the second part was included in the scientific approach for organizational conflict and the conflict management strategies. Application section is divided by the last survey done by the Denizli Municipality sources of conflict and conflict resolution strategies applied in this institution was to determine. In this study, the concept of ?conflict? was handled in the framework of methodology and examined in all the levels of business (organizations). The purpose of thesis are to determine the causes of conflict that personnel engaged in with each other and conflict management styles that are utilized by them during conflict period, whether causes of conflict and conflict management styles were differed according to demographic factors and whether the relationship between these causes of conflict and conflict management styles is available. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Çatışma tr_TR
dc.subject Çatışma Yönetimi tr_TR
dc.subject Çatışma Yönetim Stratejileri tr_TR
dc.subject Conflict tr_TR
dc.subject Conflict Management tr_TR
dc.subject Conflict Handling Strategies tr_TR
dc.title Çatışma yönetimi ve Denizli Belediyesi'nde bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative Conflict management and a resaerch in Denizli Municipality tr_TR
dc.type MasterThesis tr_TR
dc.contributor.name İbrahim DURAK tr_TR
dc.contributor.authorID 48277 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record