DSpace Repository

Halk kültürünün yeniden inşasında Denizli Halkevleri ve İnanç dergisi

Show simple item record

dc.contributor.author Akçam, Harun
dc.date.accessioned 2018-05-28T07:27:48Z
dc.date.available 2018-05-28T07:27:48Z
dc.date.issued 2012-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2864
dc.description.abstract Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk Devleti kültür çalışmalarını hızlandırmıştır. Cumhuriyet yönetimi, kültür çalışmalarında kurumsallaşmaya büyük önem vermiştir. Birçok kültür kurumu açılmıştır. Açılan kültür kurumlarından birisi de Halkevleridir. Halkevleri bünyesinde kültürel inşa faaliyetleri sürdürülmüştür. Bu tezde, Cumhuriyet'in kültür kurumlarından, Denizli Halkevleri ve süreli yayın organı, İnanç Dergisi incelenmiş ve Denizli Halkevleri ve İnanç dergisi etrafında şekillenen kültürel inşa faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Kültürelin aktarılması yöntemlerinden sözlü aktarma, yazılı aktarma ve kurumsal aktarma çalışmaları incelenmiş, bu alanda yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak, Denizli Halkevleri ve İnanç Dergisi'nin, bölgenin kültürel inşasındaki rolleri tespit edilmiştir. Tez üç bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm'de, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar olan kültür çalışmaları ve kültür algısı incelenmiştir. İkinci Bölüm'de, Denizli Halkevleri ve İnanç Dergisi incelenmiştir. Üçüncü Bölüm'de ise, Denizli'de kültürel inşa faaliyetlerinin kurum ve dergi tarafından şekillendirilmesi çalışmaları incelenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda Denizli Halkevlerinin 19 yıllık kurum hayatında kültürel inşadaki etkisi görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Halkevleri, kültür, kültürel inşa, Denizli, İnanç Dergisi, Kültürel Bellek tr_TR
dc.description.abstract After proclamation of the republic, Turkish State has accelerated culture studies. Republican administration has given a great importance to institutionalization on culture studies. A great deal of culture institutions were established. Public houses are one of the culture institutions established. Cultural formation activities were maintained within public houses. In this thesis, Denizli Public Houses, one of the culture institutions of republic, and the periodical organ, Inanc Magazine, were examined. Cultural formation activities, which form around Denizli public houses and Inanc magazine, were handled. Verbal transfer from transferring methods of cultural, written transfer and institutional transfer studies were examined and the roles of Denizli public houses and Inanc Magazine over cultural formation were determined by taking studies, which were made in this field, into consider. Thesis consists of three parts: In the First Part, cultural studies and perception of culture from the proclamation of the republic till now was examined. In the Second Part Denizli public houses and Inanc magazine were examined. In the Third Part forming studies of cultural formation activities by the institution and the magazine were examined. In consequence of this research, Denizli public houses? effect over the cultural formation in its 19-year institution life was seen. Keywords: Publichouses, Culture, Cultural Formation,Denizli, Inanc Magazine, Cultural Memory tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Halkevleri tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.subject Kültürel inşa tr_TR
dc.subject Denizli tr_TR
dc.subject İnanç Dergisi tr_TR
dc.subject Kültürel Bellek tr_TR
dc.subject Publichouses tr_TR
dc.subject Culture tr_TR
dc.subject Cultural Formation tr_TR
dc.subject Inanc Magazine tr_TR
dc.subject Cultural Memory tr_TR
dc.title Halk kültürünün yeniden inşasında Denizli Halkevleri ve İnanç dergisi tr_TR
dc.title.alternative Denizli public houses and Inanc magazine in reformating popular culture tr_TR
dc.type MasterThesis tr_TR
dc.contributor.name Mustafa Arslan tr_TR
dc.contributor.authorID 14528 tr_TR
dc.contributor.authorID 39653 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record