DSpace Repository

Örgütlerde riskli meslek gruplarında çalışan personelin tükenmişlik düzeylerinin mesleki doyumlarına etkisi: Denizli de sağlık teşkilatında görev yapan kamu çalışanları üzerinde bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Türkmen, Cengiz
dc.date.accessioned 2018-05-03T08:16:51Z
dc.date.available 2018-05-03T08:16:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2761
dc.description.abstract Bu araştırma Denizli'de görev yapan sağlık çalışanlarının yaşadıkları tükenmişlik düzeyini ortaya koyabilmek ve tükenmişlik ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, tükenmişlik düzeyinin artmasına neden olan ve iş doyumlarını olumsuz yönde etkileyen faktörleri belirlemek ve bunların kişisel ve örgütsel nedenlerini ortadan kaldırmak için yapılacak çalışmaları ortaya çıkarabilmek hedeflenmiştir. Tükenmişlik, meslekleri gereği insanlarla yüz yüze çalışan bireylerde gözlenen, duygusal tükenme, hizmet veren kişilere karşı duyarsızlık ve kişinin başarı duygusunun azalması gibi belirtilere yol açan bir durumdur. Günümüzde profesyonel sağlık personelinin, en fazla yaşadığı ve yakındığı temel sorunlardan birisidir. Çalışmamızda tükenmişliğin nedenleri ve sonuçları, teorik ve kuramsal çerçevede açıklanmış ve iş doyumu ile ilişkisine istatiksel yönden bakılmıştır. Çalışmanın tükenmişlik boyutunda yaşanan tükenmişlik sorunlarını tespit edebilmek amacıyla Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmamızda ayrıca sağlık sektöründe çalışan personelin, iş doyum düzeyini etkileyen iş doyum öğeleri saptanmaya çalışılmıştır. Sağlık çalışanlarının iş doyum düzeyini belirleyen iş doyum öğelerinin saptanması, bireysel ve örgütsel açıdan istenilen düzeyde olması için yapılacak çabalara olanak sağlayabilecektir. Sağlık örgütü, iş görenlerin yeterli düzeyde bulunmayan iş doyum düzeylerinin yükseltilmesinin, hangi iş doyum öğeleriyle gerçekleşebileceğini bu sayede görebilme imkânını da elde edebilecektir. Bu amaçla araştırmamızda `İş Doyum Ölçeği' kullanılmış, çalışanların motivasyonunu ve iş doyum düzeylerini etkileyen çeşitli faktörlere bakılmıştır. Çalışmamızın son kısmında, bireylerin son dönemde yaşadıkları psikosomatik kökenli sorunların tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarıda azalma, iş doyumu/iş doyumsuzluğu tr_TR
dc.description.abstract This study has been carried out with the aim of being able to put forward the level of fatigue experienced by healthcare professionals who are in charge in Denizli and also to be able to reveal the relationship between fatigue and job satisfaction. It has been aimed to identify the factors which cause the level of fatigue to be increased and affect job satisfaction adversely and to be able to introduce studies to be performed for eliminating personal and organizational reasons of these factors, at the end of this study. The fatigue is a situation which is observed in persons working face-to-face as by the very nature of their professions and leads to the symptoms such as emotional exhaustion, insensitivity to the persons who are servicing and decrease in person?s sense of success. It is one of the major problems which the professional healthcare personnel experience at most and complain about. Within the scope of our study, the reasons and results of fatigue have been clarified in both theoretical and academic frames and its relationship with job satisfaction has been evaluated in statistical aspect. Maslach Fatigue Scale has been applied in an attempt to be able to detect fatigue problems faced in the fatigue dimension of the study. Furthermore, it has been tried that job satisfaction elements which affect the level of job satisfaction of healthcare personnel serving in the health sector are detected in our study. That the job satisfaction elements ascertaining job satisfaction level of healthcare professionals are detected will be able to allow for studies to be carried out with the purpose of these elements? being at intended level in terms of individual and organizational aspects. Also by this means, health organization will be able to get the opportunity of realizing that by which job satisfaction elements to raise employees? job satisfaction levels which are not adequate can be fulfilled. With this object, `Job Satisfaction Scale? has been applied within the scope of our study and various factors which affect employees? motivation and job satisfaction levels have been looked for. In the last part of our study, it has been tried that the detection of problems with psychosomatic origin with which individuals are faced recently is made. Key Words: Fatigue, emotional exhaustion, being insensitive, decrease in personal success, job satisfaction/dissatisfaction tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Tükenmişlik tr_TR
dc.subject Duygusal tükenme tr_TR
dc.subject Duyarsızlaşma tr_TR
dc.subject Kişisel başarıda azalma tr_TR
dc.subject İş doyumu/iş doyumsuzluğu tr_TR
dc.subject Fatigue tr_TR
dc.subject Emotional exhaustion tr_TR
dc.subject Being insensitive tr_TR
dc.subject Decrease in personal success tr_TR
dc.subject İob satisfaction/dissatisfaction tr_TR
dc.title Örgütlerde riskli meslek gruplarında çalışan personelin tükenmişlik düzeylerinin mesleki doyumlarına etkisi: Denizli de sağlık teşkilatında görev yapan kamu çalışanları üzerinde bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative The affect of burnout level of the personnel working in risky occupational groups in organizations on their professional satisfaction; a research on public employees serving in health department in Denizli tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Feyzullah Eroğlu tr_TR
dc.contributor.authorID 6188 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record