DSpace Repository

Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde eşlik eden komorbid durumların böbrek fonksiyonlarına etkisinin üriner nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalinle değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hacer Ergin
dc.contributor.author Atılgan, Taner
dc.date.accessioned 2018-04-19T07:46:59Z
dc.date.available 2018-04-19T07:46:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2670
dc.description.abstract Çok düşük doğum ağırlıklı (VLBW) bebekler, akut böbrek hasarı (AKI), sepsis, nekrotizan enterokolit (NEK), bronkopulmoner displazi (BPD) ve prematüre retinopatisi (ROP) gibi morbiditelerin gelişimi için yüksek risk taşırlar. Bu hastalıkların erken tanısında hastalığa özgü belirteçlere ihtiyaç vardır. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), ilk olarak nötrofillerden izole edilen bir glikoprotein olup, akut böbrek hasarının erken tanısında kullanılması önerilen bir belirteçtir. Bu çalışmada VLBW bebeklerde klinik tabloya eşlik eden komorbit durumlarla üriner NGAL (üNGAL) düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen, doğum ağırlığı <1500 gr olan 73 preterm bebek çalışmaya alındı. Kromozom anomalisi, sendromik hastalık şüphesi, doğumsal böbrek ve kalp hastalığı olan, ilk hafta içinde exitus olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografİk ve klinik özellikleri kaydedildi. Tüm bebeklerden doğumdan sonra ilk 48 saat içinde, 7., 14., 21., 28. (±1) günlerde böbrek fonksiyon testleri için kan, üNGAL ölçümü için idrar örnekleri toplandı. Hemodinamik olarak anlamlı patent duktus arteriozus saptanan prematürelere oral ibuprofen10/5/5 mg/kg/dozda 24 saat aralıklarla uygulandı. Bu bebeklerden ibuprofenle tedaviden önce, her ibuprofen dozundan 12-24 saat sonra, sepsis, NEK saptanan bebeklerde tedavinin başlangıcı ve sonunda böbrek fonksiyon testleri ve eş zamanlı üNGAL çalışıldı. üNGAL düzeylerinin gebelik yaşı ve doğum ağırlığı düştükçe arttığı, postnatal yaş arttıkça azaldığı görüldü. İbuprofen verilenlerde ibuprofen tedavisi almayanlara göre üNGAL düzeylerinin arttığı, ibuprofene bağlı AKI gelişen bebeklerde maternal oligohidramniyoz/anhidramniyoz varlığının AKI riskini arttırdığı, sepsis başlangıcında artan üNGAL'nin tedavi sonunda düzeyinin düştüğü, BPD ve ROP gelişen bebeklerde doğumdan sonra ilk 48 saatten itibaren 7., 14., 21. ve 28. günlerde üNGAL düzeylerinin belirgin yüksek olduğu görüldü. Sonuç olarak, VLBW bebeklerde doğumdan itibaren ilk ay üNGAL düzeylerinin izleminin, böbrek hasarı yanında, sepsis, BPD ve ROP gibi komorbit durumların erken tanısında ve takibinde yararlı olabileceği düşünüldü. en_US
dc.description.abstract Very low birth weight (VLBW) infants carry high risk for development of morbidities such as acute kidney injury (AKI), sepsis, necrotizing enterocolitis (NEC), bronchopulmonary dysplasia (BPD) and retinopathy of prematurity (ROP). To diagnosis these diseases, there is a necessity of disease specific markers. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), which is a glycoprotein, first time isolated from neutrophils, is recommended as an early marker of acute kidney injury. In this study, the relationship between co morbid conditions and urinary NGAL (uNGAL) levels in VLBW infants was investigated. Seventy three infants with birth weight <1500 g that are followed in neonatal intensive care unit, were included the study. Cases with chromosomal anomaly, suspicion of syndromic diseases, congenital renal and heart diseases and cases died in first week of life were excluded from the study. Demographic and clinical features of patients were recorded. Serum samples for renal function tests and urinary samples for uNGAL of all infants were taken in first 48 hours after birth, 7th, 14th, 21th, and 28th ((±1) days. Oral ibuprofen therapy with doses of 10/5/5 mg/kg/dose in 24 hour intervals was administered to prematures with hemodynamically significant patent ductusarteriousus. From these infants, before ibuprofen treatment, 12-24 hours after each ibuprofen doses and for infants diagnosed with sepsis and NEC, before and after treatment renal function tests, uNGAL was studied. It was determined that uNGAL levels were increased with reduce in gestational age and birth weight; were decreased with increase in postnatal age. It was established that uNGAL levels in patients with treated ibuprofen were increased with respect to not treated patients, and that presence of maternal oligohydramniosis/anhydramniosis was increased AKI risk in infants with AKI depended on ibuprofen, and that uNGAL levels were decreased after sepsis treatment compared with its high levels of in diagnosis, and that uNGAL levels were significantly high after 48 hours of birth, 7th, 14th, 21th and 28th days in infants with BPD and ROP. As a result, uNGAL levels may be useful a new marker not only in acute kidney damage, but also in early diagnosis and following of co morbidities such as BPD and ROPin the first month of VLBW infants.. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject VLBW bebek en_US
dc.subject Üriner nötrofil jelatinaz iliskili lipokalin en_US
dc.subject Akut böbrek yetmezligi en_US
dc.subject Sepsis en_US
dc.subject BPD en_US
dc.subject ROP en_US
dc.title Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde eşlik eden komorbid durumların böbrek fonksiyonlarına etkisinin üriner nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalinle değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative In very low birth weight preterm infants assessment of accompanying co morbidities effects on renal functions with urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin en_US
dc.type Specialist Thesis en_US
dc.authorid 175609
dc.authorid 50070
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record