DSpace Repository

Total kalça protezi ameliyatı sonrası verilen taburculuk eğitiminin günlük yaşam aktiviteleri, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Eren Çetinkaya, Özüm
dc.date.accessioned 2019-10-07T08:12:00Z
dc.date.available 2019-10-07T08:12:00Z
dc.date.issued 2019-07
dc.identifier.uri http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/26638
dc.description.abstract Amaç: Çalışma total kalça protezi ameliyatı sonrası verilen videolu taburculuk eğitiminin fonksiyon, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemek amacıyla planlandı. Yöntem: Çalışmaya total kalça protezi ameliyatı geçirmiş otuz bir hasta (ortalama yaş = 52,9 ± 11,12 yıl, 21 kadın, 10 erkek) dahil edildi. Hastalar rehabilitasyon (n=18) ve eğitim grubu (n=13) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Rehabilitasyon ve eğitim grubuna cerrahi sonrası hastane odasında fizyoterapi programı uygulandı. Eğitim grubuna fizyoterapi programına ek olarak aynı zamanda birebir gösterim ile video tabanlı eğitim verildi. Hastaların ağrı algı düzeylerini belirlemek için Görsel Analog Skalası (GAS), kalça fonksiyon ölçümleri için Harris Kalça Skoru ve Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), fiziksel yeteneği değerlendirmek için 40 Metre Hızlı Tempo Yürüme Testi, hareket/tekrar yaralanma korkusu ve korku-kaçınma parametrelerini ölçmek amacıyla Tampa Kinezyofobi Ölçeği, yaşam kalitesini değerlendirmek için Notthingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi kullanıldı. Memnuniyet düzeyi tarafımızca hazırlanan 5 soruluk anket formları kullanılarak sorgulandı. Değerlendirmeler cerrahi sonrası 1. haftada ve 3. ayda yapıldı. Bulgular: Rehabilitasyon ve eğitim grubu karşılaştırıldığında istirahat ve aktivite sırasında ağrıda, kalça fonksiyonunda Hariss Kalça Skorunda ağrı ve WOMAC indeksinde sertlik alt parametresi dışında eğitim grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). 40 m hızlı tempo yürüme testinde anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), korku-kaçınma düzeyinde eğitim grubu lehine anlamlı fark bulundu (p<0.05). Yaşam kalitesinin sadece hareket alt basamağında eğitim grubu lehine anlamlı fark var ilen (p<0.05), mutfak aktiviteleri, ev işleri, boş zaman aktiviteleri, toplam skor alt basamaklarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Memnuniyet sonuçlarının tüm alt basamaklarında eğitim grubunda anlamlı derecede yüksek olduğu gözlendi. Sonuç: Total kalça protezi ameliyatı sonrası verilen videolu taburculuk eğitiminin fonksiyon ve korku kaçınma düzeyi üzerine olumlu etkilerinin olduğu ve hastaların bilgi ve memnuniyet düzeylerini arttırdığı görüldü. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to incestigate the effect of video-based training program on function, activities of daily living and quality of life after total hip replacement surgery. Method: Thirty-one patients (mean age = 52.9 ± 11.12 years, 21 female, 10 male) who underwent total hip replacement surgery were included in the study. Patients were randomly divided into two groups as rehabilitation (n=18) and training group (n=13). Physiotherapy program was performed to the rehabilitation and training group after surgery in the hospital room. In addition to the physiotherapy program, video-based training program was given to the training group with one-to-one interviews. To determine pain perception levels of patient, Visual Analog Scale (VAS), to measure hip function Harris Hip Score and Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), to evaluate physical ability 40 Meter Fast Tempo Walking Test, to measure movement/ re-injury fear and fear/avoidance parameters Tampa Kinesophobia Scale, to evaluate quality of life Notthingham Extended Daily Living Activities Index were used. The level of satisfaction was questioned using 5-question questionnaire forms prepared by us. Evaluations were made at 1 week and 3 months after surgery. Results: When the rehabilitation and training groups were compared, there was a statistically significant difference in favor of the training group in pain in rest and activity, in the hip function in Hariss Hip Score except pain sub-parameter and WOMAC index except hardness sub-parameter (p <0.05). While there was no significant difference in the 40 m fast tempo walking test (p> 0.05), but there was a significant difference in fearavoidance level in favor of the training group (p <0.05). There was statistically significant difference in favor of the training group only movement sub-parameter in the quality of life (p <0.05). There was no significant difference in kitchen activities, housework, leisure activities, and total score subscales. It was observed that satisfaction results were significantly higher in the training group in all sub-parameters. Conclusion: Video discharging training given after total hip replacement surgery has positive effects on function and fear avoidance level and icreases the knowledge and satisfaction of the patients. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Total hip replacement tr_TR
dc.subject Occupational therapy tr_TR
dc.subject Training tr_TR
dc.subject Total kalça protezi tr_TR
dc.subject İş ve uğraşı tedavisi tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.title Total kalça protezi ameliyatı sonrası verilen taburculuk eğitiminin günlük yaşam aktiviteleri, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investıgatıng of the effect of dıscharge training after total hıp replacement surgery on actıvıtıes of daıly living, functıon and qualıty of lıfe tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Büker, Nihal tr_TR
dc.contributor.authorID 37351 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record