DSpace Repository

Etek üreti̇mi̇nde örnek bi̇r anali̇ti̇k hi̇yerarşi̇ yöntemi̇ uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Ünal, Nezla
dc.contributor.author Utkun, Emine
dc.date.accessioned 2019-10-03T11:23:17Z
dc.date.available 2019-10-03T11:23:17Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.issn 2587-0807
dc.identifier.uri http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/26572
dc.description.abstract Günümüzde pek çok farklı kritere göre değerlendirilmesi gereken problemler vardır. Bu kriterlerin farklı Ģekilde değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de analitik hiyerarĢi yöntemidir. Analitik hiyerarĢi yöntemi (AHY) birçok farklı kriter içeren karmaĢık problemlerin çözümünde faydalanılan ve sonuca karar vermede kullanılan matematiksel bir yöntemidir. AHS modelinin en üst kısmında bir amaç, bu amacın altında kriterler, kriterlerin altında ise seçenekler yer almaktadır. Bu çalıĢmada konfeksiyon fabrikalarında üretimi yapılabilen dört farklı modelin altı kritere göre değerlendirilmesinde analitik hiyerarĢi yöntemi uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın materyalini olarak konfeksiyon fabrikalarında üretilen dört farklı etek modeli baz alınmıĢ uygulama çalıĢması yapılmıĢtır.. Bu belirleme iĢleminde dört modele ait altı farklı kriter ölçüm alınmıĢtır. Bu kriterler; hammadde, makine, iĢ gücü, araç gereç, teknoloji ve iĢ gücüdür. Firmalar karar kriterlerini ve her bir kritere göre etek modellerinin analitik hiyerarĢi yönteminin önem düzey ölçeğine göre ikili karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Firmaların karar kriterlerinin modellere göre önem düzeylerini belirlemiĢlerdir. Konfeksiyon iĢletmelerinin puanlarının ortalamalarına göre karar kriterlerinin önem sıralaması en önemliden baĢlamak üzere; Hammadde ( 0.24), makine(0.21), iĢgücü(0.19), araç gereç(0.14), teknoloji(0.13) ve yardımcı malzeme(0.09) olarak sıralanmıĢtır. Karar kriterleri genel olarak incelendiğinde ise Model iki tüm kriterlerde birinci sırada, Model 2 ve Model 3’ ün ise altı kritere göre eĢit olduğu, Model 1’ in ise son sırada tercih edildiği görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.relation.isversionof 10.30520/tjsosci.616919 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Analitik hiyerarşi yöntemi, etek, kriter tr_TR
dc.title Etek üreti̇mi̇nde örnek bi̇r anali̇ti̇k hi̇yerarşi̇ yöntemi̇ uygulaması tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000000226893666 tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 6 tr_TR
dc.identifier.startpage 625 tr_TR
dc.identifier.endpage 641 tr_TR
dc.source.title The Journal Of Soci̇al Sci̇ence tr_TR
dc.relation.publicationCategory Uluslararası Hakemli Dergi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record