DSpace Repository

Okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş çocuklarının öz-düzenleme becerilerinin izlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Astarlar, Feride
dc.date.accessioned 2019-09-25T06:51:24Z
dc.date.available 2019-09-25T06:51:24Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/26272
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş çocuklarının davranışsal ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak saptanan öz-düzenleme becerilerinin altı aylık dönem içinde değişiklik gösterip göstermediğinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaş aralığındaki 149 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Baş-Ayak Parmakları- Diz- Omuzlar” ve “4-6 Yaş Çocukları İçin Öz-düzenleme Becerileri Ölçeği (Öğretmen Formu)” aracılığıyla toplanmıştır. SPSS programı kullanılarak yapılan veri analizinde Mann Whitney U, Kruskall Walllis H ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, cinsiyet, yaş ve okul öncesi eğitime devam etme yılı değişkenlerine göre çocukların birinci, ikinci ve üçüncü öz-düzenleme beceri puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir. Çocukların davranışsal öz-düzenleme ve öğretmen görüşlerine dayalı öz-düzenleme ölçeği puanlarının birinci, ikinci ve üçüncü ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve gelecekteki araştırmalara ve uygulamalara yönelik öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate whether behavioral and teacher reported self-regulation skills of 4-6 year-old children attending pre-school education differ during six months of period. The sample of the research, in which the relational screening model is used, (N=149 children) consists of 4-6 year olds attending preschool education institutions. Data of the study were collected through “Personal Information Form”, “Head-Feet-Knee-Shoulders” and Self Regulation Skills Scale for 4-6 Years Old Children” (Teacher Form). Mann Whitney U, Kruskall Walllis H and Wilcoxon Signed Ranks Test were used for data analysis using SPSS program. The findings of the study showed that children's self-regulation skill scores at the first, second and third measurement differed statistically and significantly according to gender, age, and year of pre-school education. Statistically significant differences were found between children's behavioral self-regulation and teacher reported self-regulation skills measured at the first, second and third measurement. The findings were discussed in light of the literature, and suggestions were presented for future research and practitioners. tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öz-düzenleme, tr_TR
dc.subject okul öncesi eğitim, tr_TR
dc.subject yürütücü işlevler tr_TR
dc.subject Self-regulation, tr_TR
dc.subject preschool education, tr_TR
dc.subject executive functions tr_TR
dc.title Okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş çocuklarının öz-düzenleme becerilerinin izlenmesi tr_TR
dc.title.alternative A Follow-up Study of Self-Regulatory Skills of 4-6 Year Old Children Attending Preschool Education tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name İvrendi, Asiye tr_TR
dc.contributor.authorID 47115 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record