DSpace Repository

Duygusal zekâ ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Temeloğlu, Esma
dc.date 2018-01-18
dc.date.accessioned 2018-03-13T11:34:46Z
dc.date.available 2018-03-13T11:34:46Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2547
dc.description.abstract Bu çalışma, Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâları ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâ ve problem çözme becerisini belirlemek üzere çalışmaya katılmayı kabul eden 200 hemşirelik öğrencisi üzerinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler anket formu ve Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği, Problem Çözme Becerisi ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Geçerlilik güvenilirlik testi, faktör analizi, ortalama ve aradaki ilişkiyi ölçmek için pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Problem Çözme Becerisi ile Duygusal Zekâ arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki çıkmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâları arttıkça problem çözme becerileri de paralel olarak artmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yoğun ve stresli ortamlarda görev yapan sağlık çalışanlarının, duygusal zekâ ve problem çözme becerilerini artırmaya yönelik programlar bir an önce sağlık kurumlarında yapılan hizmet içi eğitimlerde yerlerini almalıdır. Hemşirelik mesleğine başlamadan önce okullarda bu konular ile ilgili eğitimler verilmelidir. tr_TR
dc.description.abstract This study examines the relationship between nursing students’ emotional intelligent and problem solving skills. The study was made descriptively on 200 nursing students who agreed to work to determine the emotional intelligence and problem-solving skills of nursing students. Data was collected by The questionnaire form, the emotional intelligence scale and problem solving skill scale. Validity realibility test, factor analysis, mean was used in the analysis of data. Pearson correlation was used to measure the interrelation. As a result of the research, there was a positive correlation between the problem solving ability and emotional intelligence. As the emotional intelligence of nursing students increases, there is a parallel increase in problem solving skills. As a result of the evaluations, programs aiming to increase the emotional intelligence and problem solving skills of health professionals working in intense and stressful environments should take place in the inservice trainings in health institutions as soon as possible. Before the nursing profession begins, trainings about these subjects should be given to the schools. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Duygusal Zekâ tr_TR
dc.subject Problem Çözme Becerisi tr_TR
dc.subject Hemşirelik tr_TR
dc.subject Öğrenci tr_TR
dc.subject Emotional Intelligence tr_TR
dc.subject Problem Solving Skill tr_TR
dc.subject Nurse tr_TR
dc.subject Students tr_TR
dc.title Duygusal zekâ ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative Relationship between emotional ıntelligence and problem solving skills tr_TR
dc.type reportThesis tr_TR
dc.contributor.name İbrahim Aksel tr_TR
dc.contributor.authorID 53549 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record