DSpace Repository

Güç merkezi oluşturma oyunlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel sosyalleşmeye etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Gencer, Muharrem
dc.date 2018-02-01
dc.date.accessioned 2018-03-05T07:26:33Z
dc.date.available 2018-03-05T07:26:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2509
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kullandıkları güç merkezi oluşturma oyunlarının öğretmenlerin örgütsel sessizliklerine ve örgütsel sosyalleşmelerine etkisini incelemektir. Bu amaçla, öğretmenlerin güç merkezi oluşturma oyunları, örgütsel sessizlik ve örgütsel sosyalleşme algılarının düzeyi; öğretmenlerin güç merkezi oluşturma oyunları, örgütsel sessizlik ve örgütsel sosyalleşmeye yönelik algılarının bazı kişisel değişkenlere göre farklılıkları ve güç merkezi oluşturma oyunları ve boyutlarının, örgütsel sessizlik ve örgütsel sosyalleşmeye etkisi araştırılmıştır. İlişkisel tarama modeli kullanılan çalışmanın örneklemi, Burdur il merkezinde çalışan 468 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, “Güç Merkezi Oluşturma Oyunları Ölçeği”, “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ve “Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, Bağımsız İki Örneklem t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post Hock Tukey testi, etki büyüklüğü, Pearson korelasyon testi ve Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin okul müdürlerinin kullandıkları güç merkezi oluşturma oyunları, örgütsel sessizlikleri ve örgütsel sosyalleşmelerine ilişkin algıları “orta” düzeyinde bulunmuştur. Öğretmenler güç merkezi oluşturma oyunları alt boyutlarından “Bütçeleme Oyunu” boyutuna en yüksek, “Patronluk Oyunu” boyutuna en düşük; örgütsel sessizlik alt boyutlarından “Prososyal Sessizlik” boyutuna en yüksek, “Savunma Sessizliği” boyutuna en düşük; örgütsel sosyalleşme alt boyutlarından “Çalışan Desteği” boyutuna en yüksek, “Yetiştirme” boyutuna en düşük düzeyde yanıt vermişlerdir. Öğretmenlerin okul müdürlerinin kullandıkları güç merkezi oluşturma oyunları algıları cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterirken örgütsel sessizlik algıları branş değişkenine, örgütsel sosyalleşme algıları kıdem ve okulda çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Güç merkezi oluşturma oyunlarından patronluk ve ittifak kurma oyunlarının örgütsel sessizliğe pozitif yönde etki ettiği; sponsorluk oyununun negatif yönde etki ettiği ve imparatorluk kurma, uzmanlık ve bütçeleme oyunlarının örgütsel sessizliğe etki etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan güç merkezi oluşturma oyunlarından patronluk ve sponsorluk oyunlarının örgütsel sosyalleşmeye negatif yönde etki ettiği; ittifak kurma, imparatorluk kurma, uzmanlık ve bütçeleme oyunlarının örgütsel sosyalleşmeye etki etmediği sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to examine the effect of power base games that school principles use on teachers’ organizational silence and organizational socialization according to teacher perceptions. For this purpose, teachers’ perception level of power base games, organizational silence and organizational socialization; the differences of teacher perceptions of power base games, organizational silence and organizational socialization according to some demographic variables and the effect of power base games and their dimensions on organizational silence and organizational socialization were investigated. In this study, Relational Survey Model was used and the sample of the study consisted of 468 teachers working in the city center of Burdur province. The data of the study was collected by “Power Base Games Scale”, “Organizational Silence Scale” and “Organizational Socialization Scale”. In the analysis of sub problems of the study, descriptive statistics, Independent Samples t-test, One-way Variance Analysis, Post Hock Tukey test, effect size, Pearson Correlation test and Structural Equation Modeling were used. According to the results of the study, teacher perceptions of power base games that school principals use, organizational silence and organizational socialization were found at “medium-level”. Teachers responded “Budgeting Game” dimension at the highest level among the sub-dimensions of power base games and “Lording Game” dimension at the lowest level; from the sub-dimensions of organizational silence they responded “ProSocial Silence” dimension at the highest level and “Defensive Silence” dimension at the lowest level; from the sub-dimensions of organizational socialization they responded “Coworker Support” dimension at the highest level and “Training” dimension at the lowest level. While teachers’ perceptions of power base games that school principals use showed a significant difference according to gender and seniority variables, their organizational silence perceptions showed a significant difference according to branch variable and their organizational socialization perceptions showed a significant difference according to seniority and employment period at school variables. It was found out that from power base games lording and alliance building games have a positive effect on organizational silence; sponsorship game has a negative effect; empire building, expertise and budgeting games have no effect on organizational silence. On the other hand, it was found out that from power base games lording and sponsorship games have a negative effect on organizational socialization; alliance building, empire building, expertise and budgeting games have no effect on organizational socialization. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Politik Oyunlar tr_TR
dc.subject Güç Merkezi Oluşturma Oyunları tr_TR
dc.subject Örgütsel Sessizlik tr_TR
dc.subject Örgütsel Sosyalleşme tr_TR
dc.subject Okul Müdürü tr_TR
dc.subject Political Games tr_TR
dc.subject Power Base Games tr_TR
dc.subject Organizational Silence tr_TR
dc.subject Organizational Socialization tr_TR
dc.subject School Principal tr_TR
dc.title Güç merkezi oluşturma oyunlarının örgütsel sessizlik ve örgütsel sosyalleşmeye etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of power base games on organizational silence and organizational socialization tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.name Aydan Ordu tr_TR
dc.contributor.authorID 24059 tr_TR
dc.contributor.authorID 39032 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record