DSpace Repository

İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.author Kısa, Durmehmet
dc.date 2018-01-12
dc.date.accessioned 2018-03-05T06:37:37Z
dc.date.available 2018-03-05T06:37:37Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2490
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, ilkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini çeşitli demografik değişkenlere göre incelemektir. Çalışma, ilişkisel tarama modelinde nicel bir araştırmadır.Çalışma grubu Denizli ili Kale, Çameli ve Beyağaç ilçelerindeki 23 resmi ilkokulda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında görev yapan 185 öğretmenden oluşmaktadır.Çalışmada veriler, "Öğretimsel Liderlik Davranışları Ölçeği" veMaslach Tükenmişlik Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız iki grup ortalamasının karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla grup ortalamasının karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı istatistiksel teknikleri kullanılmıştır.Çalışma bulgularına göre öğretmenlerin tükenmişlikleri cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. Ayrıca öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine the relationship between instructional leadership styles of primary school principals and burnout level of teachers according to some demographic variables. This quantitative study is designed as a relational survey method. Study group consisted of 185 teachers who work in Kale, Beyağaç and Çameli districts of Denizli province in 2017-2018 educational year.Data were obtained by using “Instructional leadership scale” and “Maslach Burnout Inventory”. In the process of data analysis, t-test, ANOVA and Pearson correlation statistics were used to analyze the data. Findings show that the burnout level of teachers differs according to gender and education level. And also there is low level negative correlation between instruction leadership styles of primary school principals and burnout level of teachers. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Öğretimsel Liderlik tr_TR
dc.subject Tükenmişlik tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Instructional Leadership tr_TR
dc.subject Burnout tr_TR
dc.subject Teacher tr_TR
dc.title İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative The relationship between instructional leadership styles of primary school principals and burnout level of teachers tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Aydan Ordu tr_TR
dc.contributor.authorID 39032 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record