DSpace Repository

Engelli öğrencilerin bulunduğu okullardaki yöneticilerin iş doyumlarının belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Karaçam, Özgür
dc.date 2017-12-20
dc.date.accessioned 2018-02-28T13:42:50Z
dc.date.available 2018-02-28T13:42:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2480
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı engelli öğrencilerin bulunduğu okullardaki yöneticilerin iş doyumlarına ait problemlere yönelik algılarını tespit edip çözüm önerileri sunmaktır. Veriler 2014-2015 eğitim öğretim yılında Denizli’de engelli öğrencilere eğitim veren “Özel Eğitim Okulları”ndaki otuz dokuz yöneticiden elde edilmiştir. Örneklemin seçimi oransız küme yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve D. J. Dawis ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen ve Telman (1988) tarafından Türkçeye uyarlanan “Minnesota İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik ve iki bağımsız örneklemli t-test kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; araştırmaya katılan engelli öğrencilerin bulunduğu okullardaki yöneticilerin çoğunluğunun kırk bir yaş ve üstü, evli, erkek, yirmi bir yıl ve üstü çalışma yılına sahip, fiziksel şartlardan memnun olmadığı ve aldıkları ücretten memnun olmadığı belirlenmiştir. İş doyumları ile yaşları, medeni durumları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İş doyumları ile mesleki kıdemleri arasında bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Yirmi bir yıl ve üstü mesleki kıdem grubunun iş doyumunun daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İş doyumları ile fiziki şartlar arasında bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Evet diyen grubun iş doyumunun daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İş doyumları ile aldıkları ücret arasında da bir fark belirlenmiştir. Memnun değilim (hayır) diyen grubunun iş doyumunun daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Okullar tr_TR
dc.subject Özel Eğitim Okulu tr_TR
dc.subject Yönetici tr_TR
dc.subject İş Doyumu tr_TR
dc.title Engelli öğrencilerin bulunduğu okullardaki yöneticilerin iş doyumlarının belirlenmesi tr_TR
dc.type report tr_TR
dc.contributor.name Aydan Ordu tr_TR
dc.contributor.authorID 39032 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record