DSpace Repository

Okul müdür yardımcılarının empatik eğilimlerinin incelenmesi ( Denizli Pamukkale ilçe örneği )

Show simple item record

dc.contributor.author Mulcar, Mehmet
dc.contributor.editor Meral Uras Başer
dc.date 2017-10-31 en_US
dc.date.accessioned 2017-12-13T11:17:19Z
dc.date.available 2017-12-13T11:17:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2219
dc.description.abstract Mevcut yapısı itibariyle okul müdür yardımlılarının empatik beceri düzeylerini ölçmek ve gerek öğretmenlerimizin gerekse idarecilerimizin hem birbirleriyle hem de öğrencileriyle olan iletişimlerine katkıda bulunma amacını taşıyan bu araştırma, farklı okul türlerindeki okul müdür yardımlılarının empatik beceri düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim yılında Denizli ili Pamukkale İlçesinde bulunan okul müdür yardımcıları oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanabilmesi amacıyla; yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgileri içeren “Kişisel Bilgi Formu”, yönetici ve öğretmenlerin empatik beceri düzeylerini belirlemek amacıyla “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzdelik dağılımlar, “t” testi, Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olmadığı vurgulanmıştır. Yönetici ve öğretmenlerin empatik beceri düzeylerinin cinsiyet, mezuniyet durumu, mesleki deneyim, medeni hal, gelir düzeyi ve mesleki kişisel gelişim değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. en_US
dc.description.abstract This survey in its contemporary form aims at measuring the emphatic ability levels of director assistants . It not only tries to contribute to the relations of the school directors with each other and with the students ; but it also tries to compare the emphatic ability levels of school directors from different school types .For the purpose of gathering data about the survey ; a "personal information form" which includes the information abaout the teachers and directors and a "emphatic tendency scale " which aims at defining the emphatic ability levels of both the teachers and the directors were used . The data gathered during the survey was evaluated with the help of SPSS 24.0 packet programme . In the analysis of the data gathered; frequency and percentage disributions, "t" test ,"one way variance analysis "( ANOVA ) were used .0.05 was used as the meningfulness level and so it was emphasized that when p<0.05 there was a meaningful difference and when p>0.05 there was not such a meaningful difference. It has been seen that the emphatic ability levels of the teachers and directors don't differ menaingfully according to their sex, educational level , working experience, marital status , income level or personal professional imprevoments. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Empati en_US
dc.subject Empatik Eğilim en_US
dc.subject Empatik Beceri en_US
dc.subject Yönetici en_US
dc.subject Emphati en_US
dc.subject Emphatic Tendency en_US
dc.subject Emphatic Ability en_US
dc.subject Director en_US
dc.title Okul müdür yardımcılarının empatik eğilimlerinin incelenmesi ( Denizli Pamukkale ilçe örneği ) en_US
dc.title.alternative Survey of emphatic tendency of school director assistants en_US
dc.type Report en_US
dc.authorid 51052
dc.relation.publicationcategory Diğer en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record