DSpace Repository

Yoğun bakım ünitesinde konfüzyon değerlendirme ölçeği (CAM-ICU) ile neelon-champagne (neecham) konfüzyon ölçeklerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Simay Serin
dc.contributor.author Karcı, Ali Ozan
dc.date.accessioned 2017-11-17T07:50:51Z
dc.date.available 2017-11-17T07:50:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11499/2197
dc.description.abstract Çalışmamızda uluslararası kılavuz olan, DSM-IV tanı kriterleri temel alınarak deliryum tarama testleri olarak kabul edilen CAM-ICU ve NEECHAM konfüzyon ölçeklerinin anestezi yoğun bakım ünitesinde entübe olmayan hastalarda kapsamlı karşılaştırılması amaçlandı. Pamukkale Üniversite Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım 1 ve 2 ünitesine kabul edilen, 24 saatten uzun süre kalan, entübe olmayan, komada olmayan, 18 yaşın üzerindeki, Richmond sedasyon-ajitasyon skalası (RASS) ? -3, Glaskow koma skoru 10 dan büyük olan 155 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Her hastaya günün aynı saatinde önce CAM-ICU konfüzyon ölçeği ardından, NEECHAM konfüzyon ölçeği aynı kişi tarafından uygulandı. Test uygulama süreleri kayıt altına alındı. Ayrıca aynı anda psikiyatri anabilim dalından bir doktor tarafından da bu hastalara DSM-IV kriterleri ile deliryum taraması yapıldı. İnsidans oranlarının hesaplanmasında herhangi bir teste bir kez pozitif değer alan hastalar deliryum olarak kabul edildi. Yoğun bakımımızda DSM-IV'e göre deliryum insidansı %23,2 (n=36) tespit edildi. Deliryumlu olguların yaş ortalaması (68,89±12,7), deliryum olmayan olguların yaş ortalamasından (57,38±20,23) yüksek bulundu (p=0,005). NEECHAM konfüzyon ölçeğinin DSM-IV'e göre duyarlılığı %88,9, özgüllüğü (seçiciliği) %97,5 olarak tespit edildi. CAM-ICU konfüzyon ölçeğinin DSM-IV'e göre duyarlılık %100, özgüllüğü %98,3 olarak bulundu. Deliryumlu olguların mortalite oranı anlamlı yüksek bulundu (p=0,0001). CAM-ICU konfüzyon ölçeğinin uygulama süresi daha kısa bulundu (p<0,0001). Çalışmamızda anestezi yoğun bakım ünitesinde CAM-ICU konfüzyon ölçeğinin daha duyarlı ve özgül bir tarama testi olduğu ve NEECHAM konfüzyon ölçeğine göre daha hızlı uygulanabildiği tespit edildi. Bu ölçeklerin rutin kullanımının yaralı olacağı kanısına varıldı. en_US
dc.description.abstract In our study it has been aimed to make a comprehensive comparison on non-intubated patients in anesthesia intensive care unit between CAM-ICU and NEECHAM confusion scales which are accepted as delirium screening tests by basing on an international guide DSM-IV diagnostic criteria. 155 adult patients, who were admitted into Pamukkale University Hospital Anesthesia Intensive Care Units 1 and 2, stayed here for over 24 hours, were non-intubuted and not in coma, were over age of 18, and whose Richmond sedation-agitation scale (RASS) is higher than ? -3 and Glaskow coma score is higher than 10, were included in the study. Firstly CAM-ICU confusion test and then NEECHAM confusion test were applied on each patient by the same person at the same hour of the day. Test application periods were recorded. Meanwhile, delirium screening tests were applied on these patients with DSM-IV criteria by a doctor from the department of psychiatry. In the calculation of incidence rates, patients who had a positive value once any test were considered as delirium. According to DSM-IV delirium incidence was identified as %23,2 (n=36) in our intensive care unit. The average age of patients with delirium (68,89±12,7) was found higher (p=0,005) than the average age of patients without delirium (57,38±20,23). The sensitivity of NEECHAM confusion scale over DSM-IV was detected as %88,9, its specificity (selectivity) was detected as %97,5. The sensitivity of CAM-ICU confusion scale over DSM-IV was found as %100, its specificity was found as %98,3. Mortality rate of patients with delirium was found significantly high (p=0,0001). The application period of CAM-ICU was found shorter (p<0,0001). In our study it was confirmed that CAM-ICU confusion scale is a more sensitive and specific screening test and could be applied faster than NEECHAM confusion scale in the intensive care unit. It was concluded that the routine usage of these scales are going to be useful. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Deliryum Tarama Testleri en_US
dc.subject Deliryum en_US
dc.subject NEECHAM en_US
dc.subject CAM-ICU en_US
dc.subject Delirium Screening Tests en_US
dc.subject Delirium en_US
dc.title Yoğun bakım ünitesinde konfüzyon değerlendirme ölçeği (CAM-ICU) ile neelon-champagne (neecham) konfüzyon ölçeklerinin karşılaştırılması en_US
dc.title.alternative A comparison between confusion assessment method in intensive care unit (CAM-ICU) and neelon-champagne (neecham) confusion scale en_US
dc.type Specialist Thesis en_US
dc.authorid 159381
dc.authorid 60682
dc.relation.publicationcategory Tez en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record