DSpace Repository

Üniversite öğrencilerinde çevre eğitimi gereksiniminin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Önder, Rasim
dc.date.accessioned 2017-10-26T11:32:53Z
dc.date.available 2017-10-26T11:32:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2170
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, geleceğin eğitimli bireyleri arasında olacak ve topluma yön verecek lisans öğrencilerinin yetiştirildiği sınıf, bölüm, fakülte farkı gözetilmeksizin; her branşta, branşın doğasına uygun olarak çevre eğitimi dersi verilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013–2014 eğitim-öğretim yılı Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesinden Fen Bilgisi Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği, Biyoloji ve İşletme bölümlerinde okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yoluyla seçilmiş 851 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için Çevre Bilgi ve Çevre Tutum ölçekleri ile Yeni Çevre Paradigma ölçeği kullanılmıştır. Çevre bilgi puanları ortalamalarına bakıldığında anlamlı farkın, İşletme bölümü son sınıf öğrencileriyle Biyoloji, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Çevre Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri arasında olduğu görülmüştür. Çevre tutum ile çevre paradigma ortalamalarına bakıldığında anlamlı farkın, İşletme bölümü son sınıf öğrencileriyle Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri arasında olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyinin öğrencilerin çevre bilgileri üzerindeki etkisine bakıldığında Çevre Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyoloji bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf ile 4. sınıf öğrencilerinin çevre bilgileri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sınıf düzeyinin öğrencilerin çevre tutumları üzerindeki etkisine bakıldığında İşletme, Çevre Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyoloji bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf ile 4. sınıf öğrencilerinin çevre bilgileri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sınıf düzeyinin öğrencilerin çevre paradigma puanları üzerindeki etkisine bakıldığında İşletme, Çevre Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyoloji bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf ile 4. sınıf öğrencilerinin çevreci dünya görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde, çevre eğitimi alan bölümlerin çevresel bilgi, çevresel tutum ve çevreci dünya görüşlerinin daha olumlu olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda çevre derslerinin, üniversitelerin bütün fakültelerinde, bölümlerin ve sınıfların yapısına uygun olarak verilmesi gerektiği düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to reveal the nature of the requirement for the environment education course for each branch, according to the branches of environmental to include individuals, departments, faculties, regardless of differences; the future of the educated class that is going to lead the training of graduate students and the community. This research is done with the descriptive research models of the relational scanning method. The research population consists of studying students of Pamukkale University at the 2013-2014 academic year. In the research sample there are 851 1st and 4th grades students who are studying in Science, Environmental Engineering, Biology and Business Administration departments of Pamukkale University. For data collection Environmental Information and Environmental Attitudes scales, New Environmental Paradigm Scale were used. When mean scores of environmental information is analyzed the significant difference is found between the final year students of Business Administration section and Biology, Science, Environmental Engineering departments' students. . When the mean scores of the environmental attitude and environmental paradigm is analyzed significant difference is found between final year students of Business Administration and Science departments. When ıt is looked at the grade levels of students' knowledge on environmental impacts significant differences of students' environmental information are found respenctively between the Environmental Engineering, Science Education and Biology departments of 4th and 1st grade students. When ıt is looked at the grade level of students' attitude on environmental impacts significant differences of students' environmetal information are found respenctively between the Business Administration, Environmental Engineering, Science Education and Biology departments of 4th and 1st grade students. When ıt is looked at the impact on the grade level of the students to the environment paradigm scores significant difference of their environmental world view is found respectively between the departments of Business Administration, Environmental Engineering, Science Education and Biology 4th grade and 1st grade In general, when the results are evaluated, some departments which have environmental education was found to have more positive environmental information, environmental attitudes and environmental worldview. In this respect, environmental courses should be considered in accordance with the structure of in all classes, faculties, departments of the universities. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Çevre tr_TR
dc.subject Çevre Eğitimi tr_TR
dc.subject Çevresel Bilgi tr_TR
dc.subject Çevresel Tutum tr_TR
dc.subject Yeni Çevre Paradigması tr_TR
dc.subject Environment tr_TR
dc.subject Environmental Education tr_TR
dc.subject Environmental Knowledge tr_TR
dc.subject Environmental Attitudes tr_TR
dc.subject New Environmental Paradigm tr_TR
dc.title Üniversite öğrencilerinde çevre eğitimi gereksiniminin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative An analysis of envorimental education reguirement i̇n university students tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name Hüseyin Bağ tr_TR
dc.contributor.authorID 15377 tr_TR
dc.contributor.authorID 39145 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record