DSpace Repository

Fen bilgisi öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Acar, Canan
dc.date.accessioned 2017-10-24T14:00:32Z
dc.date.available 2017-10-24T14:00:32Z
dc.date.issued 2014-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11499/2129
dc.description.abstract Yaşadığımız bilim çağında yapılan çalışmalar doğrultusunda öğretmenlerimizin kendi kendine öğrenme becerileri konusunda bilinçli olmaları gerektiği bir zorunluluktur. Çünkü öğretmenlik mesleği öğrencilere yaşam boyu öğrenmenin temellerinin atıldığı ve bu konuda rehber olunduğu bir meslektir. Bu çalışmada, bu becerileri onlara kazandıracak olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, kendi kendine öğrenme becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, ailenin sosyo ekonomik durumu, kitap okuma alışkanlığı gibi değişkenlerle arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılının II. Yarıyılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 384 fen bilgisi öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada demografik özellikler formu ile KKÖB ölçeği kullanılmıştır. KKÖBÖ araştırmacı tarafından alan yazında yapılan ölçek maddelerinden bir havuz oluşturularak geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek iki alt faktörlü bir ölçektir. Ölçeğe ilişkin iki faktörden ilki olan, “Özyeterlik” alt faktöründe Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, 0,83, “Farkındalık” alt faktöründe 0,76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,86’dır. Analiz sonuçlarına dayalı olarak üç madde, madde toplam korelâsyonları 0,30’dan düşük olduğu gerekçesiyle ölçekten çıkarılmışlardır. Güvenirlik ve geçerliğe yönelik olarak yapılan çalışma sonuçlarına göre KKÖB ölçeğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için kullanılabileceği belirlenmiştir. Ölçek verileri, SPSS istatistik paket programında analiz edilerek fen bilgisi öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenme becerileri ile yaş, cinsiyet, akademik başarı gibi özelliklerle arasındaki ilişkinin incelenmiş ve bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenler için KKÖB’ne yönelik önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract We live in the age of science, that studies in the direction of self directed learning skills of our teachers need to be aware of its necessity. Because teaching profession lays the foundations for self directed learning to students and that it is profession which shall guide. In this study, it is aimed to investigate the relationship science teachers’ self directed learning skills and their gender, age, grade level, socioeconomic status such as variables. This study was conducted by the candidates who are studying science teachers in the second Semester of 2011-2012 academic year of Pamukkale University Faculty of Education. In the study, scanning model of survey method was used. In this research, demographics form and, self directed learning skills scale for student science teachers was used. Self-Directed Learning Scale made by the researcher in the literature has been developed by creating a pool of scale items Scale was administered to a sample of 384 student teachers. In the line with data obtained original scale of the item difficulty index, cronbach alpha values and load factor were compared in terms of adaptation scale. Scale has two factors. The first of two factors were named as “Self-Sufficiency in Self Direct Learning” with reliability coefficient Cronbach alpha as 0,74, “Awareness in Self Direct Learning” factor as 0,84 was found. Moreover the overall internal reliability coefficient (Cronbach Alpha) of the scale is 0,85. According to the analysis results, three items excluded from the scale on the grounds item-total correlations below 0,30. According to the studies for reliability and validity self directed learning scale can be used for student science teachers is determined. Data of scale were analyzed by using SPSS 16.0 statistical program to study relationship self directed learning skills of student science teachers and their age, gender, academic achievement and with features such as and, suggestions for teachers’ self directed learning skills were made. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kendi Kendine Öğrenme Becerileri tr_TR
dc.subject Öğretmen Adayları tr_TR
dc.subject Fen Eğitimi tr_TR
dc.subject Self Directed Learning Skills tr_TR
dc.subject Student Teachers tr_TR
dc.subject Science Education tr_TR
dc.title Fen bilgisi öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of science teacher candidates’ self directed learning skills in terms of several variables tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.name İzzet Kara tr_TR
dc.contributor.authorID 41685 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record